Smarta packningar med grafen: Övervaka egenskaper med virvelströmsensor

Gummipackning.

Gummipackning.

Resultat 

Det är av ökande intresse för många branscher att digitalt koppla samman tätningsmaterial så att tätningsmaterialets skick kan bestämmas utan att behöva inspektera det visuellt. Den här typen av idéer finns inom den akademiska världen men har inte förverkligats i praktiken. 

Virvelströmsavkänningsteknik kan användas för att upptäcka förändringar i kemiska och fysikaliska egenskaper hos gummi som innehåller kimrök, till exempel i tätningsmaterial. Tillsats av grafen i stället för en del av kimrök påverkar inte ledningsförmågan, men kan förbättra de mekaniska egenskaperna och motståndskraften mot förvrängningar på grund av snabb dekompression eller allmänt åldrande i gummitätningar som används i kritiska industrier. 

I detta arbete har projektets mål uppfyllts. En litteraturstudie genomfördes, där det konstaterades att lite har gjorts kring användningen av virvelströmsteknik för att övervaka gummis egenskaper med åldrande. Vi fann att oavsett provets resistivitetsnivå kunde en virvelströmsrespons erhållas för alla gummiprover. Det fanns en ökande virvelströmssignal i proverna med ökande mängder kimrök/carbon black (CB) fram till den punkt där perkolationsnivån hade uppnåtts. Det fanns ingen signifikant ökning av virvelströmssvaret när CB ersattes med ökande mängder grafenflingor, vilket innebär att materialets perkolationsnivå inte påverkades nämnvärt av att CB ersattes med grafenflingor. 

Ersättningen av extremt små viktprocent grafenflingor för CB i etylenpropendienmonomer (EPDM)-formuleringen gav ökade mekaniska egenskaper. Men ökande nivåer av grafenflak ger lägre hårdhet och lägre tryckhållfasthet. Efter åldrande var virvelströmssignalerna starkare, möjligen på grund av provets komprimering och ökade perkolationsvägar. Virvelströmssignalen kunde korreleras till en förändring av EPDM-materialets egenskaper. 

Man drog slutsatsen att blandningsmetoden för grafen i polymeren före vulkanisering skulle kunna exfolieras i framtiden för att ge en större inverkan på egenskaperna med tillsats av grafen. Det finns sannolikt en stor potential för grafen att användas som en additiv med hög slagkraft för att förstärka gummimaterial, men arbetet med exfoliering av grafenflingorna i polymermaterialet måste utforskas. Det är också mycket troligt att virvelströmsteknik kan användas som en känslig metod för att avgöra när tätningsmaterialets egenskaper har förändrats så mycket att de måste ändras för att minska risken för fel. Den första produkten kan komma inom 2-3 år. 

I framtiden kommer vi att försöka engagera slutanvändare som kan vara intresserade av denna teknik för att förbättra de mekaniska egenskaperna med grafen och använda virvelströmsteknik för att övervaka och kvantifiera egenskapsförändringar vid användning. Vi vill också att ett företag som arbetar med virvelströmsteknik ska ingå i konsortiet så att utvecklingen kan ske på detta område.

➡️ Läs pressmeddelandet här!

Abstract in English

Smart Sealants with Graphene: Monitoring Properties With Eddy-Current Sensors

Results

It is of increasing interest for many industries to digitally connect sealants so that the condition of the sealant can be determined without having to visually inspect the sealant. This type of idea is present in academics but has not been achieved in practice.

Eddy current sensing technique can be used to detect changes in chemical and physical properties of rubber containing carbon black (CB), for example in sealants. The addition of graphene in place of a fraction of CB, does not affect the conductivity however, it can improve the mechanical properties and resistance to distortions due to rapid decompression or general aging in rubber sealants used in critical industries.

In this work, the objectives of the project were fulfilled. A literature study was performed, where it was found that little has been done around using eddy current technology to monitor rubber properties with aging. We found that regardless of the resistivity level of the samples, an eddy current response could be obtained for all rubber samples. There was an increasing eddy current signal in the samples with increasing amounts of CB up to the point where the percolation level had been reached. There was no significant increase in eddy current response when the CB was replaced with increasing levels of graphene flake, meaning that the percolation level of the material was not significantly affected by replacement of CB with graphene flake.

The substitution of extremely small weight percentage (wt%) graphene flake for CB in the Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) formulation gave increased mechanical properties. But increasing levels of graphene flake causes lower hardness and lower compression strength. After aging, the eddy current signals were stronger, possibly due to the compression of the sample and increased percolation pathways. The eddy current signal could be correlated to a change in EPDM material properties.

It was concluded that the mixing method of graphene in the polymer before vulcanization could be exfoliated in the future to provide more of an impact on the properties with the addition of graphene. There is most probably a large potential for graphene to be used as a high impact additive to reinforce rubber materials, but work in exfoliation of the graphene flake in the polymer material must be explored. It is also highly likely that eddy current technology can be used as a sensitive method to determine when sealant properties have changed so much that they must be changed to reduce the risk of failure. The first product could be within 2-3 years.

Moving ahead, we will try to engage end-users who may be interested in this technology of enhancing the mechanical properties with graphene and using eddy current technology to monitor and quantify property changes with use. We would also like to have a company working with eddy current technology to be part of the consortium so that developments can be made in this area.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: RISE, 2D fab, Trelleborg

Projektledare: Stacy Trey, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 150 000 kr

Projektets löptid: 16 augusti 2021 – 13 maj 2022

Relaterade styrkeområden: