prGO för kraftnätskomponenter

Sammanfattning

RISE och Hitachi Energy Sweden (HE) har utvecklat GO-baserade sensorer för transformatorer. Sensorerna ökar tillförlitligheten hos transformatorer vilket är viktigt för framtidens elnät. Projektet skapar underlag för att produktkvalificera prGO sensorer. Forskningsmässigt ska stabiliteten hos prGO undersökas och metoder för att mäta graden av reduktion (DoR) ska utvärderas. Stor vikt läggs på att kvalitetssäkra material och processer samt på att identifiera fler än en råmaterialleverantör.   

Vidare kommer prGO med varierande DoR att undersökas för fältkompensation i isolerande strukturer för HV-applikationer.  

Grafren AB levererar storleksfraktionerade GO-partiklar separerade med en patenterad metod. Nya tekniker för mätning och karakterisering av DoR av prGO kommer att undersökas. System för hantering av dokumentation för kvalitetssäkring i produktion, material och sensorer kommer att utvärderas.  

Projektets syfte, att möjliggöra produkt- och processkvalificering, en förutsättning för att ta 2D-material från labb till industri samt att skapa en kvalitetsäkrad leveratörskedja, ligger i linje med målen för SIO Grafen. Vidare skapas en tydlig koppling mellan svensk industris 2D-materialutvecklare och forskningsinstitut. Samarbetet mellan svenska partners är ett viktigt steg mot en hållbar framtid som går utöver de vetenskapliga målen för sensorutveckling. Detta mycket ambitiösa och utmanande projekt ligger väl i linje med Agenda 2030-målen 7, 9, 11 och 12.  

Abstract in English

prGO for power grid components

RISE and Hitachi Energy Sweden (HE) have developed GO-based sensors for transformers. The sensors increase the reliability of transformers. The project creates the basis for product qualification of prGO sensors, and the research needed to that are to investigate the stability of prGO and evaluation of methods for measuring the degree of reduction (DoR). Emphasis is placed on quality assurance of materials and processes and on identifying more than one raw material supplier.

Furthermore, prGO with varying DoR will be investigated for field compensation in insulating structures for HV applications.

Grafren AB supplies size-fractionated GO particles separated using a patented method. New techniques for measuring and characterizing the DoR of prGO will be investigated. Systems for handling documentation for quality assurance in production, materials and sensors will be evaluated.

The project's aim, to enable product and process qualification, a prerequisite for taking '2D material from Lab to Industries', as well as to create a quality-assured supplier chain, is in line with the goals of SiO Grafen. Furthermore, a clear connection is created between Swedish industrial 2D material developers and research institutes. The collaboration between Swedish partners is an important step towards a sustainable future that goes beyond the scientific goals for sensor development. This very ambitious and challenging project is well aligned with the Agenda 2030 goals, such as 7, 9, 11 and 12.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2023

Projektpartners: RISE, Grafren, Hitachi Energy Sweden

Projektledare: Yusuf Mulla, RISE

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 1 200 000 kr

Projektets löptid: April 2024 - September 2025

Relaterade styrkeområden: