NaGrams – Möjliggöra natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur

Resultat

Det övergripande målet med projektet var att hitta flera olika verktyg för att snabba på utvecklingen och optimeringen av Grafen/Fennac-blandningar till batterielektroder, samt att med hjälp av dessa resultat identifiera nyckelparametrar och sätta upp utvecklingsstrategier för nästa steg.

Vi utvecklade tekniker för att belägga Grafen/Fennac-batterimaterialet på elektroder, med liknande tjocklekar som tidigare formuleringar (det vill säga referensen, innehållande endast kol) och lyckades även minimera sprickbildningarna för dessa nya formuleringar. Vi lyckades också finna minst två verktyg – ledningsförmågan (x,y,z) samt morfologierna, som kunde användas för att snabba på utvecklingen. Dessa kartlades och jämfördes med andra relevanta mätdata och battericellernas egenskaper (knappceller).

Utifrån detta lyckades vi ta fram hur man inte ska göra vid tillsats av grafen till beläggningarna, och identifierade minst en strategi som var framgångsrik. Detta gör att vi har verktygen, kan fokusera, samt skissa upp strategin för det framtida utvecklingsarbetet. Lärdomarna kring grafenets användande var att det ändrar flera av elektrodernas och formuleringarnas egenskaper, och kompromisser behövs då processbarheten, sprickbildningen, torktiderna etcetera behövde tas i beaktning (inte bara batteriprestandan).

Vi har verifierat att ansatsen att ”blanda och se vad som händer” inte på bästa sätt nyttjar de goda egenskaper som grafen har. Därför vill vi fortsätta driva utvecklingen mot att med mer avancerade metoder integrera grafen i batteriet för att maximera effekten. Detta inkluderar grafenmodifieringar, ytbeläggning av aktiva partiklar och förbättrade bindemedelsinteraktioner – allt för att säkerställa elektrisk kontakt med mindre kol än det som används i dag (det vill säga högre kapacitet).

Vi har en bra kompetens i konsortiet för att driva utvecklingen framåt, men det vore intressant att undersöka samarbeten med möjliga batteritillverkare och slutanvändare, för att kunna snabba på möjlig marknadsintroduktion inom 3-5 år.

Abstract in English

NaGrams – Enabling Sodium-ion (Na) battery electrode with tailored Graphene micro-structure
The overall goal of the project was to find different tools to accelerate the development and optimization of Graphene / Fennac mixtures for battery electrodes, to use these results to identify key parameters and set up development strategies for the next step.

We developed techniques for coating the Graphene / Fennac battery material on electrodes, with similar thicknesses as previous formulations (i.e. the reference, containing only carbon) and managed to minimize the cracks for these new formulations. We also found at least two tools - the management ability (x, y, z) and the morphologies, which could be used to accelerate development. These were mapped and compared with other relevant measurement data and the properties of the battery cells (button cells).

Based on these results, we figured out what not to do when introducing graphene in the coatings and identified at least one successful strategy. This means that we have the tools, can focus, and draw up the strategy for future development work. The lessons learned from the use of graphene were that it changes several of the properties of the electrodes and formulations, and compromises are needed as processability, cracking, drying times, etc. needed to be considered (not just battery performance).

We have also verified that the approach of "mixing and seeing what happens" does not make the best use of the good properties that graphene has to offer. Therefore, we want to continue to accelerate the development towards integrating graphene into the battery with more advanced methods to maximize its effect. This includes graphene modifications, active particle coating, and improved binder interactions - all to ensure electrical contact with less carbon than is used today (i.e. higher capacity).

We have good expertise in the consortium to push development forward. It would be interesting to investigate collaborations with potential battery manufacturers and end-users to accelerate possible market introduction within 3-5 years.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: Graphmatech, Altris och Uppsala Universitet

Projektledare: Tommi Remonen, Graphmatech

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 298 000 kr

Projektets löptid: 2 maj 2020 - 1 september 2020

Relaterade styrkeområden: