Multifunktionell färg genom tillsats av orienterade grafenflagor

Syfte och mål

Grafen kommer att studeras som en funktionell tillsats i färg. Tanken är att genom att blanda in grafen i existerande färger kunna generera nya funktioner i ytbeläggningar för flygplansdelar och därigenom möjliggöra multifunktionalitet. Grafen kan möjliggöra elektrisk och termisk ledningsförmåga som på lång sikt kan möjliggöra inbäddade blixtskydd och avisningssystem. Ett minskat behov av konventionella blixtskydd, erosionsskyddstejp och konventionella avisningssystem (AIPS) skulle ha stor inverkan på flygplanets totala vikt och därigenom minska bränsleförbrukningen.

Tillvägagångssättet i FoI-projektet är att introducera grafen i en specifik färg följt av organisering av grafenflagorna för att ytterligare förbättra färgens ledningsförmåga. Tanken med detta gemensamma projekt är att, genom ett yttre fält, orientera grafenflagorna medan flygplansdelen målas. Användningen av ett externt fält möjliggör en anpassad orientering beroende på tillämpningen. Guidad lösning av flagorna i färgen möjliggör kontrollerad orientering av flagorna i filmen, som hjälper till att kontrollera 3D-modifierade egenskaper med avseende på ledningsförmåga och resistivitet.

Projektet kommer att utföras i ett samarbete mellan Saab Aeronautics, Linköpings universitet och det slovakiska företaget Danubia Nanotech. Saab tillhandahåller kunskap om färgen och dess tillämpningar medan Danubia tillhandahåller grafenmaterialet och en lång erfarenhet inom fältet. Linköpings universitet kommer att karaktärisera materialet och bidrar med sin djupa kunskap inom modifiering och karakterisering av nanomaterial.

Abstract in English

Multifunctional paint through the addition of oriented graphene flakes
Graphene will be studied as a functional additive in paint. The idea is that by introduction of graphene into pre-existent paints generate new functions into the coating of aircraft parts and by that enable multifunctionallity. Graphene could enable electrical and thermal conductivity which in long terms can enable imbedded lightning strike protection and de-icing systems. A reduced need for conventional lightning strike protections, erosion protection tape and conventional de-icing systems (AIPS) would have a huge impact on the total weight of the aircraft and thereby reduce the fuel consumption.

The approach in the proposed project is to introduce graphene into a specific paint followed by organization of the graphene flakes in order to enhance the conductivity of the paint even further. The idea with this joint project is to, by an external field orient the graphene flakes during painting of the part. The use of an external field enables a tailored orientation dependent on application. Guided settlement of the flakes in the paint enables controlled orientation of the flakes within the film assisting controlled 3D modified properties with respect of conductivity and resistivity The project will be performed in a collaboration between Saab Aeronautics, Linköping University and the Slovak company Danubia NanoTech. Saab provides know how about the paint and its applications while Danubia provide the graphene material and a long experience in the field. Linköping University will perform characterization of the material and contribute with their deep knowledge in nanomaterial modification and characterization.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Saab Aeronautics, Linköpings universitet och Danubia NanoTech

Projektledare: Saab Aeronautics

E-mail: linnea.selegard@saabgroup.com

Bidrag: 659 000 kr

Projektets löptid: 30 maj 2018 - 30 nov. 2019

Relaterade styrkeområden: