Konceptvalidering av en gassensor baserad på MoS2 med hexagonala hål

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en ny sorts gassensor. Gassensorprototyper med MoS2 som det aktiva materialet utvecklades framgångrikt under hösten och tidigt 2023 genomfördes labtester av dessa för att förstå materialets sensoregenskaper. Resultaten visade att sensorerna är känsliga för H2, NO2 och NH3. Men tyvärr visade sig selektiviteten vara mycket låg. Den enda lovande tillämpningen visade sig vara vätgassensing i syrefattig/syrefri miljö, och här förs dialogen vidare med potentiella samarbetspartners och kunder.

Resultat och förväntade effekter

Projektets utfall gör att vi nu kan fokusera på den mest lovande tillämpningen, vätgas i syrefattig eller syrefri miljö. Detta kommer mycket noggrant att utvärderas utifrån marknadsstorlek, skalbarhet, produktkrav, etcetera.

Upplägg och genomförande

Första konkreta steget var utveckling av metod för prototyptillverkning och sedan testning av de tillverkade prototyperna. Detta har gått över förväntan, vi kunde utvärdera flera olika sensorer mot varandra och få ett tydligt utfall.

Externa länkar

Smena Catalysis AB:s hemsida

Abstract in English

Proof-of-concept of a novel gas sensor based on MoS2 with hexagonal holes

Results

Purpose and goal
The purpose of the project was to develop a new kind of gas sensor. Gas sensor prototypes with MoS2 as the active material were successfully developed during the autumn and early in 2023 lab tests of these were carried out to understand the sensor properties of the material. The results showed that the sensors are sensitive to H2, NO2 and NH3. But unfortunately the selectivity turned out to be very low. The only truly promising application turned out to be hydrogen sensing in an oxygen-poor/oxygen-free environment, the dialogue continues with potential partners and customers.

Expected results and effects
The outcome of the project means that we can now focus on the most promising application, hydrogen in an oxygen-poor or oxygen-free environment. This will be very carefully evaluated based on market size, scalability, product requirements etc etc.

Planned approach and implementation
The first concrete step was the development of a method for prototype manufacturing and subsequently testing the manufactured prototypes. This has exceeded expectations, we were able to evaluate several different sensors against each other and get a clear result.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: Smena Catalysis, Chalmers, RISE

Projektledare: Patrik Bjöörn, Smena Catalysis

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2022 - mars 2023

Relaterade styrkeområden: