Karaktäriseringscheckar

Det finns många olika typer av grafen som har olika egenskaper. Det är därför viktigt att veta vilket grafen man har för att kunna utveckla nya tillämpningar. Det är dock inte alltid det finns fullständiga datablad från leverantörerna.

I projektet erbjöds företag att ansöka om en check på upp till 60 000 kr för att finansiera analys av grafenmaterial från en analysleverantör. Resultaten från analyserna blev sedan öppen information för hela nätverket. Checkarnas syfte var att:

  1. Underlätta för företag som vill köpa in grafenmaterial att få en kvalitetssäkring på materialet.
  2. Synliggöra analysleverantörerna i systemet.
  3. Öka nätverkets kännedom om kvaliteten på specifika produkter.

Dock utnyttjades inte checkarna i den utsträckning vi hoppades på. En orsak har varit att flera leverantörer inte säljer ett specifikt grafenmaterial utan istället är med i projekt och anpassar sitt material efter tillämpningen. Det är även vanligt att företag skriver NDA-avtal med leverantörerna och därmed inte kan offentliggöra informationen om grafenet på det sätt som checkarna krävde. Några positiva följder av projektet är att det ledde vidare till att bygga ökad förståelse för grafen genom att initiera två nya projekt (Round Robin) som adresserar karakterisering av grafen.

Abstract in English

There are many different types of graphene that have different properties. It is therefore important to know which graphene you have in order to be able to develop new applications. However, complete data sheets from suppliers are not always available.

Companies could apply for a check of up to SEK 60,000 to finance analysis of graphene material from an analysis supplier. The results from the analyzes then became open information for the entire network. The purpose if these cheques were:
1) Facilitate for companies to buy quality assured graphene material.
2) Make the analysis suppliers visible in the system.
3) Increase the knowledge in the entire network of the quality of specific products / suppliers.

The cheques were not used to the extent we hoped. One reason has been that several suppliers do not sell a specific graphene material but instead participate in projects and adapt their material according to the application. It is also common for companies to sign NDA agreements with suppliers and thus not be able to publish information about the graphene in the way that the checks required. Some positive consequences of the project are that it led to building greater understanding of graphene by initiating two new projects (Round Robin) addressing characterization of graphene.

Utlysning:
Strategiska projekt 2017

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med analysleverantörer

Projektledare: Johan Ek-Weis, Chalmers Industriteknik

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 211 671 kr

Projektets löptid: augusti 2017 - juni 2020

Relaterade projekt:
Round Robin karaktärisering
Round Robin 2019

Relaterade styrkeområden: