Graphiti – adsorbenter med cellulosa och grafen i förebyggande konstbevaring

Resultat

Luftföroreningar inomhus är ett allvarligt problem inom konstvård och konstbevaring där konstverk i sig utgör en källa till föroreningar. Föroreningarna påskyndar nedbrytningen av konstföremål och kan leda till permanent förlust av ovärderliga föremål. För att bekämpa detta används adsorbenter i lagringslösningar för konstverk för att fånga upp föroreningarna. Fram tills nu har istället mestadels, och dåligt fungerande, aktivt kol använts – vilket också anses svårt att använda av konservatorer.

Syftet med projekten var att introducera grafen i en ny cellulosabaserad adsorbent för konstbevaring för att öka prestandan och förbättra egenskaper som är kritiska i materialproduktionen. Grafen användes för att ändra ytegenskaperna hos adsorbenten, vilket ökar variationen av gasformiga föroreningar som kan fångas upp och för att underlätta materialproduktionen genom att erbjuda en ny väg för att kontrollera porositeten hos skummet, vilket underlättar avvattningssteget genom en flockning-koagulering mekanism.

Grafen introducerades framgångsrikt i materialet och presterade till en början i nivå med den ursprungliga materialdesignen. Avvattningssteget minskade med 6 % på grund av grafenets koaguleringsförmåga. Den unika bildningen av porstrukturen i materialmatrisen genom inblandning av flocknings-koagulationsmekanism visade måttlig förbättring i adsorptionsprestanda för testade modellsubstanser såsom toluen.

De mest lovande resultaten för potentiella framtida projekt är förbättringen av mekaniska egenskaper med grafen. Projektet belyser möjligheterna att använda grafen, i kombination med nya tillsatser, för att frigöra dess fulla potential inom föroreningssanering.

➡️ Läs pressmeddelande om projektet här!

Abstract in English

Graphiti - adsorbents with cellulose and graphene for art preservation

Results

Indoor air pollution is a severe problem within art conservation where works of art themselves constitute a source of pollution. The pollutants accelerate the degradation of art objects and could lead to the permanent loss of invaluable objects. To combat this, adsorbents are used in storage solutions for art to capture the pollutants. Until now, mostly poorly performing activated carbon has been used which is also considered difficult to use by conservators.

The aim of the projects was to introduce graphene into a novel cellulose-based adsorbent for art conservation to increase the performance and improve properties critical in the material production. Graphene was used to alter the surface properties of the adsorbent which increases the variety of gaseous pollutants that can be captured and to aid in the material production by offering a new route to control the porosity of the foams, easing the dewatering step through flocculation-coagulation mechanism.

Graphene was introduced into the material successfully, initially performing on par with the original material design. The dewatering step was decreased by 6% due to the coagulating abilities of graphene. The unique formation of pore structure of the material matrix by the involvement of flocculation-coagulation mechanism did show moderate improvement in adsorption performance of tested model substances such as toluene. The most promising results for potential future projects is the improvement of mechanical properties with graphene. In terms of perspective, the project highlights the potential to use graphene in combination with new additives to unlock its potential in pollutant remediation.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: Chalmers tekniska högskola, Adsorbi

Projektledare: Romain Bordes, Chalmers tekniska högskola

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Augusti 2022 - maj 2023

Relaterade styrkeområden: