Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Syfte och mål

Grafenmodifierade hartser kommer att utvecklas för att validera dess potential som ytskydd och/eller som matris i polymera kompositer inom högtemperatur- och barriärapplikationer. De förväntade förbättringarna i hartset inkluderar:

  • minskad permeabilitet och genomträngning för syre och fukt
  • förbättrad dimensionsstabilitet
  • högre livslängd vid höga temperaturer
  • skräddarsydd processbarhet

Tillsammans kommer detta att resultera i förbättrade egenskaper och ökad hållbarhet hos kompositer vid långtidsexponering i fuktig miljö och vid höga temperaturer.

Planerat upplägg

Konsortiet omfattar hela värdekedjan, från kommersiell leverantör av grafit, till slutanvändare/tillverkare. Detta ger projektet bra förutsättningar att utvärdera möjligheten till uppskalning av de utvecklade teknologierna samt den potentiella nyttan av resultaten. Konsortiet omfattar den kompetens som krävs för hartssyntes och modifiering samt tillverkning och karakterisering av (nano) kompositer.

Resultaten från projektet kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att kompetensen för design och tillverkning av grafenmodifierade kompositer höjs.  Detta öppnar även upp möjligheter för nya produkter och applikationer, inte minst inom flyg och rymd. Fördelarna där skulle bland annat vara förbättrade egenskaper, minskad vikt och lägre underhållskostnader.

Projektet kommer att skapa tillväxtmöjligheter för tillverkare av grafit och grafen samt främja FoU och kommersialisering av grafenteknologier i Sverige.

Abstract in English

Graphene-modified resins will be researched to validate their potential as a protection surface and/or as a matrix in polymeric composites for high-temperature and barrier applications.

The expected improvements in the resin include: improved impermeability against oxygen and moisture, higher dimensional stability and prolonged service life at elevated temperatures, and tailored processability. Together these parameters will result in improved properties and durability of the composites at long time exposure to high temperature and humid environment.

The consortium covers the entire value chain, from commercial supplier of graphite to end users/producers. This means that the project has a good basis for evaluating the feasibility of scaling up the developed technologies and assessing the potential benefit of the results. The consortium has all the competences necessary for resin synthesis and modification as well as processing and characterization of (nano)composites.

The results of the project will strengthen the competitiveness of the Swedish industry by developing the competence for designing and processing graphene functionalized composites. This will also open up possibilities for new products and applications in aerospace and aeronautics, where the potential benefits will be improved properties, reduced weight and reduced maintenance costs.

The project will create growth opportunities for graphene and graphite manufacturers and promote R&D and commercialization of graphene technologies in Sweden.

Utlysning:
Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt 2017

Projektpartners: Swerea SICOMP, Nexam Chemical, GKN Aerospace Sweden, Woxna Graphite

Projektledare: Guan Gong

E-mail: guan.gong@swerea.se

Bidrag: 878 913 kr

Projektets löptid: Sept 2017 - Feb 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: