Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer II

Syfte och mål

Baserat på de lovande resultaten och intressanta upptäckter som framkom i en hypotesutvärdering i ett gemensamt LIGHTer/SIO Grafen-projekt (2017-02224), syftar detta projekt till att vidareutveckla och optimera de två tekniker som föreslås i hypotesutvärdering, som använde grafen som en effektiv diffusionsbarriär för polymerkomposit.

Målet i detta projekt är därför att generera högpresterande kolfiberförstärkt komposit (CFRP) baserat på grafenmodifierat högtemperatur polyimid (HT-PI) harts, vilket kan ha ökad hållbarhet vid höga temperaturer och luftförhållanden, vilket följaktligen eventuellt övervägs för tillämpningar för varma delar av flygmotorer.

Konsortiet i detta projekt är detsamma som i det förra projektet, och täcker hela värdekedjan från kommersiell leverantör av grafit/grafen till slutanvändare / tillverkare. Samma nyckelpersoner från varje partner kommer att vara närvarande. Ny resurs med kompetens för bearbetning och karaktärisering av kolnanomaterial och nanokompositer kommer att vara med för att stärka konsortiets förmåga. Det industriella engagemanget kommer att ökas, vilket kommer att fokusera på simulering av termisk oxidationsnedbrytningsprestanda för att skapa en praktisk modell för att utvärdera driftstemperaturen hos de resulterande kompositerna. Vidare kommer ett speciellt arbetspaket att ingå i det aktuella projektet, vilket kommer att övervaka och mäta det luftburna grafenet under kompositbehandlingen och därigenom att förbättra nano-säkerhetskontrollen.

Abstract in English

Graphene modified composites for long-term high-temperature applications II
Based on the promising results and interesting discoveries obtained in a hypothesis test in a LIGHTer/SIO Grafen joint project (2017-02224), this project aims to further develop and optimize the two technologies proposed in the hypothesis test, which used graphene as an efficient diffusion barrier for polymer composite.

The target in this project is hence to generate high-performance carbon fibre reinforced composite (CFRP) based on graphene modified high-temperature polyimide (HT-PI) resin, which can have enhanced durability at high temperature and air condition hence possibly considered for aero-engine warm parts application.The consortium in this project is kept the same as in the hypothesis test, which covers the entire value chain from commercial supplier of graphite/graphene to end users/producers. Same key personnel from each partner will be present, new resource with expertise of processing and characterization of carbon nanomaterials and nanocomposites thereof will join in to strengthen the capability of the consortium.The industrial involvement will be increased, which will focus on the simulation of thermal oxidation degradation performance in order to shape a practical model for assessing the operation temperature of the resulting composites. Furthermore, a special work package will stand in the current project, which will monitor and measure the airborne graphene during the composite processing, hence to enhance the nano-safety control.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Projektpartners: RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden, Nexam Chemical och Woxna Graphite

Projektledare: Guan Gong, RISE SICOMP

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 591 632 kr

Projektets löptid: 20 aug 2019-17 jun 2020

Relaterade projekt:
Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer (avslutat)

Relaterade styrkeområden: