Grafenförstärkt betongstängsel

Syfte och mål

Heda Skandinavien AB (HEDA) är intresserade av att använda grafen för att minska mängden betong, men samtidigt behålla styrkan i betongen (t.ex. i betongfundament för stolpar) och att förbättra de strukturella mekaniska egenskaperna. Utveckling av alternativa och mer effektiva metoder för uppförande av stängsel är mycket viktigt för framtida stängseltillämpningar och andra närstående områden, såsom arbetsmiljön kontra kostnadsbasen. Den ständiga prisreduktionen i stängselbranschen där kvalitets- och prisproblemet alltid är närvarande, gör att vi konstant behöver utveckla oss och vara innovativa för att kunna leverera.

Syftet med detta FoI-projekt är att reducera mängden betong genom tillsättning av funtionaliserad grafen (FG) samtidigt som styrkan bibehålls, särskilt den flexurala styrkan för stängseltillämpningar. Konceptet med att använda FG i betong förväntas bibehålla prestanda och samtidigt minska vikten. På så sätt bidrar det till en helt ny generation av stängselmaterial i Sverige. Svensk byggsektor kommer kunna dra nytta av forskningen inom förbättrade lättviktsstrukturer för hållbart byggande och konstruktion. Projektet koordineras av HEDA och involverar SHT Smart High Tech AB (SHT) och Chalmers tekniska högskola. Baserat på resultaten från förstudien inom SIO Grafen, kommer repetering och uppskalning av FG-framställning förbättras. Blandning av FG och cement på plats är ett annat kritiskt område för att få grafenet väl distribuerat i betongen. Tester kommer utföras i vintermiljö (i minusgrader) med tjäle samt även havsnära (med korrosion) för att se vad som sker med den grafenförstärkta betongen vid olika väderförhållanden och olika geografiska platser.

Abstract in English

Graphene reinforced concrete fences
Heda Skandinavien is interested in using graphene to reduce the amount of concrete, while retaining the strength of the concrete (eg in concrete foundations for posts) and improving the structural mechanical properties. Development of alternative and more efficient methods for putting up fences is essential for future fencing applications and other related areas, such as the working environment versus the cost base. The purpose of this R&I project is to reduce the amount of concrete by adding the functionalized graphene (FG) while maintaining the strength, especially the flexural strength of fencing applications. Using FG in concrete is expected to maintain performance while reducing weight. This will contribute to a whole new generation of fencing materials in Sweden. The Swedish construction sector will benefit from research in improved lightweight structures for sustainable building and construction. Based on the results from the previous feasibility study within SIO Grafen, repeating and scaling up the production of FG will be improved. Mixing of FG and cement on-site is another critical area to get the graphene well distributed in the concrete. Tests will be carried out to evaluate what happens to the graphene reinforced concrete in different weather conditions and different geographic locations.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Heda Skandinavien, SHT Smart High-Tech och Chalmers tekniska Högskola

Projektledare: Heda Skandinavien

E-mail: simo@heda-skandinavien.se

Bidrag: 1 000 000 kr

Projektets löptid: 30 maj 2018 - 29 nov. 2019

Relaterade projekt:
Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel (avslutat)

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: