Grafenförbättrade släta keramiska beläggningar för högpresterande elektronik

Resultat

I detta projekt har vi formulerat grafen/keramiska nanokompositbläck baserat på elektrokemiskt exfolierad grafen i laboratorieskala och kommersiella titandioxidnanopartiklar, och utvecklat en spinnbeläggningsprocess för att tillverka grafen/keramiska beläggningar på alla ytor av kubiska keramiska enheter (resonatorer). Svepelektronmikroskopin och atomkraftsmikroskopin indikerar att grafen/keramiska beläggningarna är fria från stora sprickor och minskar ytjämnheten hos de 3D-keramiska resonatorerna med mer än två gånger. De elektriska testresultaten indikerar att med grafen/keramiska beläggningar har nyckelprestanda (kvalitetsfaktor) för resonatorerna ökat från 1533 till 1710, d.v.s. med 11,5 %, medan den relativa provvariansen bara är 1,7 %. Däremot har enheterna med rena keramiska beläggningar (utan grafen) liknande ytjämnhet men innehåller många stora sprickor. Deras kvalitetsfaktor sträcker sig från 1463 till 1672, med en stor relativ varians på 9,4 %. Därför har detta projekt validerat möjligheten att använda sprickfria grafen/keramiska nanokompositbeläggningar för att jämna ut kommersiella 3D-keramiska substrat och tillverka elektroniska enheter med högre prestanda och tillförlitlighet. Alla projektmål har uppfyllts.

I synnerhet bekräftar vårt fynd att grafen i de keramiska beläggningarna effektivt förhindrar bildandet av stora sprickor i de keramiska beläggningarna och uppenbarligen förbättrar prestandan och tillförlitligheten hos motsvarande elektroniska enheter. Vi tror att 3D grafen/keramiska beläggningar har stor potential att bidra till marknaden för avancerad keramikbaserad elektronik och skapa en ny värdekedja för att utöka den nuvarande marknaden för keramisk beläggning från ytskydd till elektronik. Vi samarbetar nu med en svensk grafenleverantör för att utveckla en mer skalbar, tids- och kostnadseffektiv process för 3D grafen/keramiska beläggningarna. Om vi ​​lyckas kommer vi att ytterligare samarbeta med svensk keramisk beläggningsindustri för att skala upp processen för tillverkning. Vi förväntar oss att få den första produkten av 3D-grafen/keramisk beläggning-förbättrade avancerade radiofrekvensenheter inom 6-8 år.

Abstract in English

Graphene-Enhanced Smooth Ceramic Coatings for High-Performance Electronics

In this project, we have formulated graphene/ceramic nanocomposite inks based on lab-scale electrochemically exfoliated graphene and commercial titanium dioxide nanoparticles, and developed a spin coating process to fabricate graphene/ceramic coatings on all the surfaces of cuboid ceramic devices (resonators). The scanning electron microscopy and atomic force microscopy indicate that the graphene/ceramic coatings are free from large cracks and reduce the surface roughness of the 3D ceramic resonators by more than twice. The electrical test results indicate that with the graphene/ceramic coatings, the key performance (quality factor) of the resonators has increased from 1533 to 1710, i.e., by 11.5%, while the relative sample variance is only 1.7%. In contrast, the devices with pure ceramic coatings (without graphene) have similar surface roughness but contain many large cracks. Their quality factor ranges from 1463 to 1672, with a large relative sample variance of 9.4%. Therefore, this project has validated the feasibility to use crack-free graphene/ceramic nanocomposite coatings to smoothen commercial 3D ceramic substrates and fabricate electronic devices with higher performance and reliability. All the project goals have been fulfilled.

In particular, our finding confirms that graphene in the ceramic coatings effectively prevents the formation of large cracks in the ceramic coatings and evidently improves the performance and reliability of the corresponding electronic devices. We believe the 3D graphene/ceramic coatings have great potential to contribute to the market of advanced ceramics-based electronics, and create new value chain to extend the present market of ceramic coating from surface protection to electronics. We are now collaborating with a Swedish graphene supplier to develop a more scalable, time- and cost-effective process for the 3D graphene/ceramic coatings. If successful, we will further partner Swedish ceramic coating industry to scale up the process for manufacturing. We expect to obtain the first product of 3D graphene/ceramic coating-enhanced advanced radio frequency devices within 6-8 years.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Projektpartners: KTH, Huawei Technologies Sweden

Projektledare: Jiantong Li, KTH

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 mars 2021 – 31 augusti 2021

Relaterade styrkeområden: