Grafen kompositmaterial, steg 2

Syfte och mål
Projektet syftar till att ta fram skottsäkra produkter, främst till personlig skyddsutrustning. Detta genom att införa grafen i polykarbonater (PC) och sedan tillverka ett antal olika sandwichkonstruktioner ihop med andra material.

Skottsäkerhet är en av de mest krävande applikationer som behöver spjutspetsegenskaper hos ingående material. Saintpro och 2D fab har gjort en genomförbarhetsstudie som visade att vi kan producera kompositer av PC med grafen och att grafen påverkar de mekaniska egenskaperna mycket positivt. Vid preliminära tester av sandwichkonstruktioner under förstudien kunde skottsäkerhet (dock inte enligt standard) konstateras. Flera hårdvaruleverantörer har visat intresse efter vår förstudie, och vill vara med i processen.

Målet är att tillverka vår unika och patenterat sköld med grafen innehållande material som klarar global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III och europeisk skyddsstandard WPAM 6.

Om projektet lyckas kommer grafen att kunna användas i många andra olika produkter som har krav på skottsäkerhet, men också i en myriad andra produkter, t.ex. inom fordonsindustrin. Projektet kommer att genomföras av ett konsortium bestående av Saintpro, 2D fab samt Chalmers industriteknik (CIT).

Den globala marknaden för kroppspansar och personskydd uppskattas till 2 miljarder dollar med en ökning på ca 10 % per år.

 

Abstract in English

The project aims to produce bullet proof products, primarily for personal protective equipment. This by introducing the graphene into polycarbonates (PC) and then making a variety of sandwich constructions together with other materials.

Shot safety is one of the most demanding applications that need the cutting edge properties of incoming materials. Saintpro and 2D fab have done a feasibility study that showed that we can produce composites of PC with the graphene and that the graphene affects the mechanical properties very positively. For preliminary tests of sandwich constructions during the preliminary study, bullet safety (though not by default) could be found.

Several hardware suppliers have shown interest after our preliminary study, and want to be part of the process.

The goal is to manufacture our unique and patented shield with the graphene containing materials that comply with global ballistic protection standards NIJ Standard III and European WPAM 6. If the project succeeds, the graphene will be able to be used in many other different products that require bullet protection, but also in a myriad other products, such as in the automotive industry.

The project will be carried out by a consortium consisting of Saintpro AB, 2D fab AB and Chalmers Industrial Engineering.

The global market for body tension and personal protection is estimated at $ 2 billion with an increase of about 10 % per annum.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (2) 2017

Projektpartners: Saintpro, 2D fab och Chalmers Industriteknik

Projektledare: Roro Yakoub, Saintpro

E-mail: roro@saintpro.com

Bidrag: 2 945 000 kr

Projektets löptid: nov 2017 - okt 2019

Relaterade projekt:
Saintshield DX3-Bulletproof (avslutat)

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: