Grafen för resurseffektiva gummimaterial

Resultat 

Förberedelseprojektet har utvecklat värdekedjan från råvara till slutprodukt och återvinning samt analyserat marknadspotentialen för företagen för att använda grafen i tätningar och däck. Analysen visade att de bästa förutsättningarna för demonstratorprojektet är att fokusera på grafen i tätningar av EPDM gummi. Projektet visade också på ett stort mervärde med att även inkludera återvunna tätningar i demonstratorprojektet, där grafen kan användas för att uppnå de materialegenskaper som behövs för att tillverka nya tätningar.    

De uppsatta målen har uppnåtts. Ett starkt företagskonsortium bestående av 2D fab, Roxtec och EcoRub har etablerats till det kommande demonstratorprojektet med goda förutsättningar att utveckla en demonstrator i form av en gummitätning med grafen. Vår analys av marknaden visar på en mycket stor potential och volym för den valda tillämpningen för samtliga i värdekedjan. I projektet har även miljöaspekter studerats som visar på att grafen har möjlighet att bidra till ökad hållbarhet genom ökad resurseffektivitet och återvinning. En övergripande planering för det kommande demonstratorprojektet har också genomförts.   

En viktig insikt i projektet är att resultaten av att blanda in grafen i gummimaterial är mycket beroende av vilka gummimaterial som används och hur inblandningen görs. Detta var också en viktig faktor vid utvärderingen och val av inriktning på demonstratorprojektet. Bilden nedan visar grafen i gummimaterial vid bra inblandning där grafenet binder till gummimaterialet.  

Det finns goda förutsättningar att använda grafen i gummimaterial och det finns redan idag ett fåtal kommersiella nischade produkter där grafen ingår. I framtiden bedömer vi att grafen kommer användas för att förbättra materialegenskaperna på många produkter av gummi och genom demonstratorprojektet kommer den första gummitätningen med grafen att vara lanserad inom tre år.  

Vi har de partners och den expertis som vi behöver för att gå vidare i demonstratorprojektet. Roxtec har mycket stor erfarenhet och kunskap av att utveckla nya produkter baserade på nya gummiblandningar där även nanomaterial ingår vilket tillsammans med 2D fabs kunskap om grafen och Ecorubs kunskap och teknologi för återvinning av EPDM finns goda förutsättningar att inom några år utvecklat en kommersiell tätning innehållande grafen som är lanserad på den globala marknaden.   

 

Abstract in English

Graphene for resource efficient rubber materials

Results

The preparation project has developed the value chain from raw material to final product and material recycling and analyzed the market potential for companies to use graphene in seals and tires. The analysis showed that the best market and technical conditions for the demonstrator project are to focus on graphene in sealings made of EPDM rubber. The preparation project also showed an added value to include recycled sealings where graphene can be used to achieve the material properties needed to manufacture new sealings.

The goals and objectives of the project have been achieved. A strong business consortium has been established for the planned demonstrator project consisting of 2D fab, Roxtec and EcoRub. The company set up has good prerequisites to develop the demonstrator; a rubber sealing with graphene. Our market analysis concluded a very large market potential and volume for the selected application, for everyone in the value chain. The project has also studied environmental aspects, which has shown that graphene can contribute to increased sustainability through increased resource efficiency and recycling. An overall plan for the demonstrator project has been completed as well.

An important insight in the preparation project is that the results of mixing graphene into rubber materials depend significantly on what rubber materials are used and how successful the dispersion is. This was also an important factor in the evaluation and choice of focus for the demonstrator project. The image to the right shows graphene in rubber material where the graphene is well dispersed in the EPDM matrix.

The conditions for using graphene in rubber materials are good, and there are already a few commercial niche products on the market. In the future, we predict that graphene will be used to improve the material properties of many rubber products. We expect the first commercial rubber sealing with graphene to be launched within the demonstrator project in three years.

We have the partners and expertise we need to move forward in the demonstrator project. Roxtec has experience and knowledge of developing new products based on new rubber compounds including nanomaterials. With 2D fab's knowledge of graphene and Ecorub's technology for recycling EPDM rubber, the circumstances to develop commercial sealings of graphene that is launched on the global market, are good.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: 2D fab, Pro&Pro

Projektledare: Magnus Larsson, 2D fab

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 augusti – 10 december 2021

Relaterade styrkeområden: