GNOME 2.0 ACA

Idé:
Att skapa grafenbeläggningar på ihåliga polymerpartiklar för att skapa metallfria elektriskt ledande partiklar för metallfria anisotropt ledande adhesiv och för att skapa ett basmaterial för lätta elektriskt ledande kompositmaterial. Idén baserar sig dels på en teknik för att belägga polymersfärer med grafen från ett förstudieprojekt inom SIO Grafen, GNOME ACA, och dels på en ny teknik för att immobilisera grafen på ytor för att skapa beläggningar med god vidhäftning och goda mekaniska egenskaper med våtkemiska metoder.

Potential:
Kolbaserade och metallfria elektriskt ledande partiklar kan möjliggöra rationell och ekonomisk tillverkning av sensor-arrayer för strålningssensorer. Kolbaserade och metallfria elektriskt ledande material kan utgöra basen för nya elektriskt ledande adhesiv som ger korrosionsbeständiga elektriska kontakter vid mikromontering. Utöver huvudtillämpningen ledande häftämnen, kan grafenbelagda ihåliga polymerpartiklar utgöra grunden för ultralätta elektriskt ledande kompositmaterial.

Genomförande:
Projektet inleds med att definiera inledande specifikationer och etablera utvärderingsmetoder. Grafenbelagda partiklar från det tidigare GNOME ACA-projektet vidareutvecklas för att få förbättrad vidhäftning, mekanisk stabilitet och ledningsförmåga. Nya metoder för att fästa grafen på ytor och att skapa mekaniskt starka skikt med våtkemiska metoder utvecklas. Partiklarna karaktäriseras kvalitativt och kvantitativt. Häftämnen baserade på grafenbelagda partiklar karaktäriseras med avseende på reologiska egenskaper och hur de fungerar i metoder för att deponera ledande häftämnen.

Abstract in English

GNOME 2.0 ACA

Idea: To create graphene coatings on hollow polymer particles to create metal-free electrically conductive particles for metal-free anisotropic conductive adhesives and to create a base material for lightweight electrically conductive composite materials. The idea is based on a technique for coating polymer spheres with graphene from a feasibility study within SIO Grafen, GNOME ACA, and on a new technique for immobilizing graphene on surfaces to create coatings with good adhesion and good mechanical properties using wet chemical methods. Potential: Coal-based and metal-free electrically conductive particles can enable rational and economical production of sensor arrays for radiation sensors. Coal-based and metal-free electrically conductive materials can be the basis of new electrically conductive adhesives that provide corrosion-resistant electrical contacts during microassembly. Graphene coated hollow polymer particles can provide the basis for ultralight electrically conductive composite materials. Implementation: Initial specifications and establishing evaluation methods will be defined. Graphene coated particles from the previous GNOME ACA project will be further developed to achieve improved adhesion, mechanical stability and conductivity. New methods will be developed to attach graphene on surfaces and creating mechanically strong layers with wet chemical methods. The particles are characterized qualitatively and quantitatively. Adhesive substances based on graphene coated particles will be characterized regarding to rheological properties and how they work in methods of depositing leading adhesive substances.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: ScandiDos, 2D fab, Akzo Nobel, Mycronic och RISE Acreo

Projektledare: Kjell Lundgren, ScandiDos

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 875 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 15 nov. 2019

Relaterade projekt:
GNOME ACA (avslutat)

Relaterade styrkeområden: