GNOME 2.0 ACA

Syfte och mål

Grafenbelagda partiklar som ledande material i ACA. Dessa har tillräcklig mekanisk hållfasthet för processning i högviskösa häftämnen och god ledningsförmåga. Tillverkningen har skalats upp i volym för tester, och anisotropt ledande häftämnen utvecklats och utvärderats för flip-chip montering. En marknadsundersökning för dessa häftämnen och kompositer baserade på dessa, har gjorts. På sikt möjliggör projektresultaten ekonomisk montering av sensorarrayer med material som minimerar oönskad sekundärstrålning. Aktörer: ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2DFab, RISE Acreo

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat anisotropt elektriskt ledande häftämnen baserade på grafenbelagda polymerpartiklar.En våtkemisk metod för att skapa beläggningar av grafen på sfäriska polymerpartiklar har utvecklats. Metoden är skalbar. Utrustning har konstruerats och byggts för framställning av detta. En metod för att torka partiklarna och för att dispergera dessa i häftämnesbaser har utvecklats. Ett bindersystem har utvecklats för prototypmontering med de grafenbelagda partiklarna. Prototypmontering av komponenter med partiklarna visar att häftämnet fungerar som avsett.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att ta fram en skalbar metod för grafenbeläggning på polymersfärer samt utrustning för detta. Ett häftämnessystem med latent härdning utvecklades för att möjliggöra utveckling och beredning av ledande häftämnen, samt en metod för att dispergera de grafenebelagda partiklarna i häftämnet innan tester av sammanfogning av elektrodmaterial.

Abstract in English

GNOME 2.0 ACA

Purpose and goal
Graphene-coated particles as conductive materials in ACA. These have sufficient mechanical strength for processing in highly viscous adhesives and good conductivity. Manufacturing has been scaled up in volume for testing, and anisotropic conductive adhesives have been developed and evaluated for flip-chip assembly. A market research for these adhesives and composites based on these has been done. In the long run, the project results enable economical installation of sensor arrays with materials that minimize unwanted secondary radiation. Actors: ScandiDos, Akzo Nobel, Mycronic, 2DFab, RISE Acreo

Results and expected effects
The project has developed anisotropic electrically conductive adhesives based on graphene-coated polymer particles. A wet chemical method for creating coatings of graphene on spherical polymer particles has been developed. The method is scalable. Equipment has been designed and built to produce this. A method for drying the particles and for dispersing them in adhesive bases has been developed. A binder system has been developed for prototype mounting with the graphene-coated particles. Prototype assembly of components with the particles shows that the adhesive works as intended.

Layout and implementation
The project started by developing a scalable method for graphene coating on polymer spheres and equipment for this. A latent curing adhesive system was developed to enable the development and preparation of conductive adhesives, as well as a method for dispersing the graphene-coated particles in the adhesive prior to electrode material joining tests.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: ScandiDos, 2D fab, Akzo Nobel, Mycronic och RISE Acreo

Projektledare: Kjell Lundgren, ScandiDos

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 875 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 15 nov. 2019

Relaterade projekt:
GNOME ACA

Relaterade styrkeområden: