CorroNite, demonstrator av en ny värmebehandlings- och beläggningsmetod för nötnings- och korrosionsskydd

Projektets mål är att fullt ut utveckla och demonstrera en ny termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd, kallad CorroNite, som möjliggör utfasning av hårdkrom för hydrauliska kolvstänger samt andra industriella applikationer.

CorroNite är en ytbehandling utvecklad i samarbete mellan Bodycote och Tribonex. Lösningen är baserad på kombinerad termokemisk värmebehandling och ytbeläggning. Värmebehandlingen ökar komponentens mekaniska hållfasthet och nötningsbeständighet och ytbeläggningen, förstärkt genom inklusion av grafen, ger korrosionsbeständighet, ökad slitstyrka och minskad friktion.

Korrosion är en av industrins största hållbarhetsutmaningar, med material och utrustning för tusentals miljarder kr som korroderar bort varje år. Dagens lösningar som fosfatering, galvanisering och hårdkrom innebär både resurs- och miljöutmaningar. CorroNite, utvecklad i samverkan mellan svenska industribolag, kan bli ett resursbesparande och kostnadseffektivt alternativ med stark hållbarhetsprofil och mycket stor marknadspotential. Lösningen kan därmed bidra starkt till SIO Grafens vision med Sverige som ledande in 2D-material.

Projektet kommer att vidareutveckla och testa processvätskor med olika grafenkällor i kombination med justerad termisk behandling samt optimerade tätningsmaterial i en helhetslösning för hydrauliska kolvstänger. Lösningen kommer att verifieras i både avancerad fullskalig hydraulisk riggtestning hos Trelleborg Sealing Solutions samt fälttester hos Volvo CE. En LCA och kostnadsanalys kommer att utföras. Lösningen kommer även verifieras i flera andra potentiella industriapplikationer för att efter projektavslut vara redo för marknadslansering.

Abstract in English

The project’s objective is to fully develop and demonstrate a new solution for corrosion and wear resistance, called CorroNite, in order to achieve a verified solution for the phase out of hard chrome plating of hydraulic piston rods as well as other industrial applications.

CorroNite is a new surface treatment for reduced corrosion and wear of steel components, developed in collaboration between Bodycote and Tribonex. The solution is based on combined thermochemical processing and surface coating; the heat treatment increases the component's mechanical strength and abrasion resistance, the surface coating enhanced by inclusion of graphene provides corrosion resistance, increased wear resistance and reduced friction.

Corrosion is one of the biggest sustainability challenges facing industry, with multi-billion dollar worth of materials and equipment corroding away every year. Today's solutions such as phosphating, galvanizing and hard chrome come with resource and environmental challenges. CorroNite, developed by Swedish industry, can become a resource-saving and cost-effective alternative with a good sustainability profile and huge market potential, strongly contributing to SIO Grafen’s vision of Sweden in lead within 2D-material use.

The project will further test and verify process fluids with different graphene sources in combination with adjusted thermal processing and optimized sealing materials, which will be verified in both advanced hydraulic rig testing at Trelleborg Sealing Solutions as well as field testing at Volvo CE. An LCA and cost analysis will be performed, and the solution will also be verified in several other potential industrial applications, thus being ready for market launch at end of the project.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar hösten 2022

Projektpartners: Tribonex, Bodycote, Trelleborg Sealing och Volvo CE

Projektledare: Martin Bengtsson, Tribonex

Projektform: Demonstratorprojekt

Bidrag: 2 050 758 kr

Projektets löptid: Mars 2023 - februari 2025

Relaterade projekt:
CorroNite – en innovativ termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd

Relaterade styrkeområden: