Kraftsamling kring innovativa avancerade material

Avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle. Samtidigt skapar svenska deeptechföretag, små- och medelstora företag och storföretag nya arbetstillfällen med bas i innovativa avancerade material. Nu måste hastigheten mot nya och hållbara jobb öka, väntan är över. LIGHTer, Metalliska Material, Net Zero Industry, Produktion2030, SIO Grafen och Smartare Elektroniksystem bjuder in till nationellt möte.

Inom industrin har en ny era startat med målet att kraftigt minska utsläppen. År 2050 siktar många företag på att utsläpp från såväl industrins produkter som produktion ska vara nettonoll. För att klara denna extrema utmaning är avancerade material fullständigt centralt.

Exempel på utvecklingsområden är elektrifiering och batteriteknik, fossilfria material, kommunikationsteknik, design av produkter och komponenter, inklusive inbyggd elektronik, och förmågan att cirkulera material. Europa och Sverige är helt beroende av import av många kritiska material, varför utvecklingen inom avancerade material måste omfatta ökad resiliens.

För att möta utmaningarna har ett nytt europeiskt partnerskapsprogram startat: Innovative Advanced Materials for Europe, IAM4EU. Redan 2025 kommer de första utlysningarna inom IAM4EU. Initialt lanseras programmet för 2025–2027, ambitionen är att fortsätta i kommande ramprogram FP10. Initiativet kommer Advanced Materials Initiative 2030 (AMI2030) och Graphene Flagship. Svenska aktörer har varit aktiva i arbetet med att initiera programmet från bägge håll.

För de svenska aktörerna inom innovativa avancerade material finns två viktiga och avgörande aktiviteter:

➡️ Att ta tillvara på möjligheterna inom IAM4EU genom att finnas med som partner i godkända projekt.

➡️ Att skapa nya möjligheter för nationella program som överbryggar gapet mellan grundforskning och mogna tillämpningar.

En fortsatt stark utveckling av aktörer och området innovativa avancerade material är en fråga för AB Sverige. Det är en förutsättning för att klara våra nationella mål för miljö, klimat och jobb.

Med denna bakgrund vill vi skapa en bred, svensk nationell plattform som samlar alla aktörer inom avancerade material. Här avses företag, forskare, organisationer och program som vill samverka för att bygga ny kunskap, utveckla och pröva nya tekniker och innovationer. Vi tror att en bred samverkansplattform för avancerade material är helt nödvändigt för att förflytta aktörer och kunskap framåt. Bland de första milstolparna hör att skapa konsortier och projektansökningar till EU:s partnerskapsprogram, såsom IAM4EU.

Syftet med mötet är att ge svenska aktörer ett bra underlag för beslut om de vill bli partner i programmet IAM4EU eller inte. Mötet kommer att beröra information om möjligheter med IAM4EU, såsom:

  • Planerade utlysningar i närtid (2025).
  • Medlemskap i IM4EU – kostnad, åtaganden.
  • Initiering av en gemensam svensk plattform för arbetet med IAM4EU.

Mötets upplägg blir en inledande hybrid informationsdel med möjlighet att deltaga digitalt. Därefter en följande diskussionsdel för deltagare på plats i Stockholm.

Diskussionsdelen hanterar viktiga frågor att lyfta inom IAM4EU och innovativa avancerade material, samt möjligheterna till en stark svensk mobilisering inom materialutveckling och tillvaratagande av EU-möjligheten.

✅ Till mötet söker vi dig som ansvarar för forskning rörande innovativa avancerade material inom svenska företag samt är driven av industriella behov och tillämpningar inom området. Ta chansen att medverka, gör din röst hörd.

(För bästa utfall kommer arrangörerna efter anmälan välja ut deltagare till diskussionsdelen som optimalt möter mötets syfte med initial tonvikt på företagsaktörer.)

✅ Anmäl dig: här via länken!

✅ Preliminärt schema 19 september:

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

10.30: Kaffe

11.00: Arrangörerna hälsar välkomna (hybrid)

11.10: Lars Montelius och Patrik Johansson förklarar det nya europeiska programmet för innovativa avancerade material (hybrid)

12.15: Lunch och diskussioner

13.00: Rundabordssamtal i fem grupper kring frågor som är viktiga att lyfta i kommande roadmaps och utlysningar. Fem aktuella områden: Energy, Electronics, Mobility, Construction, Cross-cutting questions (endast på plats)

14.00: Fika

14.20: Panelsamtal om en svensk nationell mobilisering för att ta tillvara på möjligheterna inom EU (endast på plats)

14.40: Avslut – vad händer nu (endast på plats)

Typ: Möte

Datum: 19 september 2024