Strategiska projekt 2024

Alla projekt via SIO Grafen är så klart strategiska, men med just uttrycket ”Strategiska projekt” menar vi en speciell typ av projekt. De strategiska projekten ska ge ett gemensamt lärande till nätverket, sänka eller eliminera olika slags hinder. Och resultatet ska vara öppet för alla inom SIO Grafen.

Ett strategiskt projekt skapas alltid utgående från ekosystemets behov. Alla aktörer är välkomna att föreslå ett strategiskt projekt till programkontoret eller styrelse. Det är därefter SIO Grafens styrelse som rekommenderar vilka projekt som ska godkännas av Vinnova.

Kriterier för ett strategisk projekt är:

 • Projektet bidrar till SIO Grafens vision och effektmål.
 • Projektet ger ett gemensamt lärande för ekosystemet.
 • Projektet skall sänka eller eliminera upplevda hinder.
 • Resultatet skall vara öppet för alla inom SIO Grafen.

Tänkt medfinansieringsgrad för strategiska projekt är 50%.

Så här går du tillväga för att föreslå ett strategiskt projekt för 2024:

 1. Börja gärna med att kontakta programkontoret eller någon i styrelsen för att diskutera din idé
 2. Beskriv ditt projekt genom att fylla i ansökan enligt denna mall. Bolla gärna texten med programkontoret.
 3. Skicka in den fulla ansökan till programkontoret via info@siografen.se. Vi behöver ha din ansökan senast den 30 april 2024.
 4. Styrelsen kommer utvärderade inkomna förslag främst vid sitt möte den 15 maj 2024, baserat på de kriterier som angivits ovan.
  Om det kvarstår budget för att starta ytterligare strategiska projekt kommer eventuella ansökningar att hanteras på styrelsens möten i augusti, oktober samt november 2024.
 5. Programkontoret kommer återkoppla styrelsens beslut till förslagsställaren.
 6. För de idéer som styrelsen stödjer stöttar programkontoret och Vinnova förslagsställaren i att ta fram en fullständig ansökan som söks hos Vinnova via Enskild utlysning SIO Grafen.

Kontakta programchef Elisabeth Sagström-Bäck om du har frågor kring de strategiska projekten.