Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter – Effektiv, säker och prisvärd

Syfte och mål

Det övergripande projektmålet har varit att utveckla en tillverkningsprocess för en kostnadseffektiv antibakteriell yta baserad på vertikala grafenflingor och utvärdera potentialen för att använda denna yta på medicintekniska produkter för att minska risken för infektion. Detta mål har inte uppnåtts ännu, men ny kunskap och infrastruktur har genererats och det finns fortfarande ett par intressanta spår som vi kommer vilja jobba vidare med.

Resultat och förväntade effekter

Långsam start på grund av pandemi gjorde att vi inte hann nå slutmålet för projektet, och därmed har resultaten ännu inte gett förväntade effekter när det kommer till att utveckla en kommersiell antibakteriell yta baserad på vertikala grafenflingor. Däremot har projektet genererat ytterligare kunskap om vad som krävs för att uppnå tillräckligt stark antibakteriell effekt och skapat en infrastruktur för att snabbare kunna utvärdera framtida prover. Dessa resultat har dessutom presenterats på två internationella konferenser och kommer att publiceras i minst tre vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

Projektplanen byggde på att vi relativt snabbt skulle komma igång med utvärdering av olika material i kombination med olika kvalitéer av grafenflingor. Arbetet blev dock försenat när nyrekryteringen blev försenad på grund av pandemin och maskinen som skulle användas för arbetet gick sönder. Det innebar att vi hamnade lite i otakt och att hela projektet har dragit ut på tiden vilket medförde att vi inte hann utvärdera alla spår vi planerade. Utvärdering av potentialen för klinisk användning av de tillverkade ytorna blev aldrig genomförd då ingen skalbar metod gav en yta med tillräcklig effekt.

Abstract in English

Development of graphene-based antibacterial surface for medical devices - Effective, safe and affordable

Purpose and goal
The overall goal of the project was to “develop a manufacturing process for an affordable antibacterial surface based on vertical graphene flakes and assess the potential to apply this surface to medical devices for reducing device related infections”. This goal has not yet been achieved, however new knowledge and infrastructure has been generated and there are still some interesting leads that we want to pursue.

Expected results and effects
Slow start due to the pandemic prevented us from reaching the project goal, and therefore the results have not yet produced the expected effects when it comes to developing a commercial antibacterial surface based on vertical graphene flakes. However, the project has generated additional knowledge about what is required to achieve a sufficiently strong antibacterial effect and created an infrastructure to be able to faster evaluate future samples. These results have also been presented at two international conferences and will be published in at least three scientific articles.

Planned approach and implementation
The project plan assumed that we relatively fast initiated evaluation of different materials in combination with different qualities of graphene flakes. Work was delayed when the new recruitment was delayed due to the pandemic and the machine that was to be used for the work broke down. The result was that we ended up a little out of step and that the whole project was delayed, which meant that we never had time to explore all leads we planned. Evaluation of the potential for clinical use of surfaces made was not carried out as no scalable method produced a surface with sufficient effect.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: Wellspect HealthCare, 2D fab och Chalmers

Projektledare: Martin Lovmar, Wellspect HealthCare

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 2 997 000 kr

Projektets löptid: 31 maj 2020 - 31 maj 2022

Relaterade styrkeområden: