Supersonisk sprutning av grafen – MXene-baserade ledande slitstarka beläggningar för elektrifiering

Supersonic sprayed graphene copper conductive wear-resistant coatings on copper substrates.

Supersonic sprayed graphene copper conductive wear-resistant coatings on copper substrates.

Resultat 

I detta projekt har vi utvecklat och optimerat supersoniska sprutprocesser för att tillverka 2D-materialbaserade ledande slitstarka beläggningar på metallsubstrat för potentiella industriella elektrifieringsapplikationer. Flera typer av beläggningsmaterial, bestående av ren grafen, ren MXene, den mekaniska blandningen av grafen/kopparpulver och kopparbelagda grafitpulver (CCG), har överljudssprutats på koppar- eller stålsubstrat för att bilda enhetliga beläggningar med tjockleksintervall från 10 till över 100 mikron. Totalt har ett 50-tal prover preparerats och testats.

Resultaten visar att beläggningar av ren grafen eller MXene uppnår mycket låg friktion men också hög elektrisk kontaktresistans. Däremot har de bästa grafen/koppar-kompositbeläggningarna uppvisat avsevärt reducerad friktion (friktion med koefficient ~0,2, nästan fyra gånger lägre än ren koppar) och samtidigt jämförbar elektrisk kontaktresistans med ren koppar. 

Huvudmålet med projektet är att undersöka möjligheten att använda ledande 2D-material (grafen eller MXene) för att minska friktionen hos ”rörliga” metallkontakter i elektrifieringsprodukter utan att uppenbart öka deras elektriska kontaktresistans, för att möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda. I detta projekt har vi tillverkat minst två typer av grafen/koppar eller CCG/koppar kompositbeläggningar som uppvisar friktion som är cirka 3-4 gånger lägre än ren koppar och som samtidigt bibehåller liknande elektrisk kontaktresistans. Deras låga friktion och låga elektriska kontaktresistans har uppfyllt kraven för vissa applikationer från industripartnern. Därför har projektets huvudmål uppfyllts. 

Som förväntat kan grafen och MXene avsevärt minska friktionen hos metallbeläggningar. Men rena grafen- eller MXene-beläggningar lider av hög elektrisk kontaktresistans och dålig slitstyrka. När grafen blandas med kopparpulver i en riktig sammansättning är det möjligt att samtidigt minska friktionen, förbättra slitstyrkan och behålla det låga elektriska kontaktmotståndet. 

För nu har vi tydligt sett löftet om överljudssprutade ledande slitstarka beläggningar för elektrifieringstillämpningar. En av de mest kritiska frågorna är dock den dåliga reproducerbarheten. Det beror sannolikt på den okända inverkan av 2D-materialen på sprutprocessen. Så det krävs fortfarande avsevärda forskningsinsatser för att ytterligare förstå sprutbeteendet och rätt materialsammansättningar för applikationerna. Vi räknar därmed med att det tar minst 5 år innan den första produkten produceras baserat på de överljudssprutade 2D-materialbeläggningarna. 

För att föra fram beläggningsprocessen behövs minst en partner till som kan leverera storskaliga tillförlitliga grafenbläck med hög ledningsförmåga och lämpliga reologiska egenskaper.

▶️ Läs pressmeddelande om projektet här!

Abstract in English

Supersonic spraying of graphene – MXene-based conductive wear-resistant coatings for electrification applications
Results

In this project, we have developed and optimized supersonic spraying processes to fabricate 2D materials-based conductive wear-resistant coatings on metal substrates for potential industrial electrification applications. Several types of coating materials, consisting respectively of pure graphene, pure MXene, the mechanic mixture of graphene/copper powders, and copper-coated graphite (CCG) powders, have been supersonic sprayed onto copper or steel substrates to form uniform coatings with thickness ranging from 10 to over 100 microns. In total around 50 samples have been prepared and tested. The results show that pure graphene or MXene coatings attain very low friction but also high electrical contact resistance. In contrast, the best graphene/copper composite coatings have exhibited significantly reduced friction (friction of coefficient ~0.2, almost four times lower than pure copper) and meanwhile comparable electrical contact resistance to pure copper.

The main goal of the project is to explore the feasibility of using conductive 2D materials (graphene or MXene) to reduce the friction of “moving” metal contacts in electrification products without evidently increasing their electrical contact resistance, so as to enable the fabrication of advanced electrification products of extended lifetime and comparable electrical performance. In this project, we have fabricated at least two types of graphene/copper or CCG/copper composite coatings that exhibit friction about 3-4 times lower than pure copper and meanwhile retain similar electrical contact resistance. Their low friction and low electrical contact resistance have met the requirement of some applications of the industry partner. Therefore, the main goal of the project has been fulfilled.

As expected, graphene and MXene can significantly reduce the friction of metal coatings. However, pure graphene or MXene coatings suffers from high electrical contact resistance and poor wear resistance. When graphene mixes with copper powders at a proper composition, it is possible to simultaneously reduce the friction, improve the wear resistance and retain the low electrical contact resistance.

For now, we have clearly seen the promise of supersonic sprayed conductive wear-resistant coatings for electrification applications. However, one of the most critical issues is the poor reproducibility. It likely results from the unknown influence of the 2D materials on the spraying process. So considerable research efforts are still required to further understand the spraying behavior and proper material compositions for the applications. We thereby expect that at least 5 years are needed before the first product is produced based on the supersonic sprayed 2D material coatings.

To advance the coating process, at least one more partner is needed who can supply large-scale reliable graphene inks with high conductivity and suitable rheological properties.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: KTH, ABB

Projektledare: Jiantong Li, KTH

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Aug 2121 – maj 2022

Relaterade styrkeområden: