Självsmörjning och självkylning av polymer – Aros Graphene-kompositer

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt kompositmaterial, PPS-Aros Graphene, för smörjningsfria komponenter med låg vikt. Mer specifikt – ett kompositmaterial som kan ersätta relativt tunga och oljesmorda metallkomponenter inom fordonsindustrin.

Genom att använda Aros Graphene® som additiv i ett PPS-material förväntar vi oss väsentligt förbättrade tribologiska, mekaniska och termiska egenskaper jämfört med befintliga PPS-kompositer.
Detta FoI-projekt är ett samarbete mellan Graphmatech, Kongsberg Automotive och två forskargrupper vid Uppsala universitet (tribologi och oorganisk kemi). Ny kunskap om hur Aros Graphene® fungerar i kompositmaterialet och hur dess egenskaper kan påverkas och utvecklas byggs upp stegvis. Tre viktiga steg är:

  • Tillverkning av ett PPS-Aros Graphene kompositmaterial
  • Optimering av växelverkan mellan PPS-matrisen och additivet
  • Utvärdering av PPS-Aros Graphene kompositmaterialet

Det industriella behovet av denna typ av kompositmaterial är mycket stort och begränsas inte enbart till fordonsindustrin. Projektet bidrar till utveckling av maskinkomponenter med låg vikt som inte kräver oljesmorning för användning i miljövänliga tekniska system. Projektet utförs i samarbete mellan ett universitet, ett high-tech startupföretag och ett globalt företag inom fordonsbranschen. Detta säkerställer att hela kedjan finns med för att uppnå målen med projektet, samt att tiden från innovation till produkt på marknaden för dessa grafen-baserade material och produktionsmetoder blir så kort som möjligt.

Abstract in English

Self-lubrication and self-cooling Polymer-Aros Graphene composites
In this project, we are aiming to develop novel PPS-Aros Graphene composites for lightweight, lubricant free mechanical systems as a potential replacement for heavy, lubricated metals components in the automotive industry. By using Aros Graphene® as additive in PPS polymers, we believe that we can achieve a significant improvement in tribological, mechanical and thermal properties compared to available PPS composites.

The R&I project is a cooperation between Graphmatech, Kongsberg Automotive and two research groups at Uppsala University; Tribological Materials and Inorganic Chemistry. The project will be conducted in several stages, where we gradually build knowledge of how Aros Graphene® interacts with and improves the tribological properties of PPS-based composites. The three main stages are listed below:
- Formulation of PPS-Aros Graphene composites
- Optimization of matrix-additive interactions
- Evaluation of PPS-Aros Graphene composites

Industrial need for the composite studied in this project is significant and not limited to the automotive industry; aerospace and food industries are also relevant. The solution we aim to achieve will enable the development of lightweight, cost-effective and environmentally friendly mechanical components and systems. Furthermore, the project is a collaboration between a university, a high-tech startup company and a global company; all located in Sweden. This ideal combination of partners secures the entire chain to achieve the project’s goals and shortens the lifetime cycle of innovation needed for bringing new graphene-enhanced materials and manufacturing technologies to the market.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Graphmatech, Kongsberg Automotive och Uppsala universitet

Projektledare: Mamonu Taher, Graphmatech

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 983 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 14 nov 2019

Relaterade styrkeområden: