Simulering och modellering av GRM i CAE-miljö

Syfte och mål

En grundförutsättning för framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings- och simuleringsmiljöer.

Kraftfulla simuleringsverktyg i kombination med solid modelleringskompetens (Computational Added Engineering, CAE) är ett idag ett nödvändigt komplement till erfarenhetsbaserad design och innovationsarbete. Modellering av grafenrelaterade material (GRM) är idag begränsad till relativt små skalor upp till mikrometernivån. De numeriska metoder som används är starkt specialiserade och kan inte utan avsevärda insatser integreras i kommersiella modelleringsplattformar.

Projektidén grundar sig i kunskapsklyftan kring modellering av GRM utifrån ett simuleringsperspektiv i förhållande till ett designarbete eller en konceptframställan.

Vi gör detta genom att identifiera villkor, förutsättningar och prioriteringsordning utifrån en väletablerad CAE-plattform för sammanlänkning med simuleringsmodeller framtagna inom den akademisk forskningen. Detta görs avgränsat och med ett systematiskt tillvägagångsätt på vetenskaplig grund med hög marknadsmässig återkoppling och med stor potential inom ökad teknikmognadsgrad för grafen.

Abstract in english

Purpose and goal

A prerequisite for successful technology-intensive industry is the availability of reliable modeling and simulation environments.

Powerful simulation tools combined with solid modeling skills (Computational Added Engineering, CAE) are today a necessary complement to experience-based design and innovation. Modeling of graphene-related materials (GRM) is today limited to relatively small scales up to the micrometer level. The numerical methods used are highly specialized and cannot be integrated into commercial modeling platforms without significant efforts.

The project idea is based on the knowledge gap regarding modeling of GRM based on a simulation perspective in relation to a design work or conceptual design. We do this by identifying terms, conditions and prioritization based on a well-established CAE platform for interconnecting with simulation models developed within academic research. This is done delimitatively and with a systematic approach on a scientific basis with high market feedback and with great potential in increasing the degree of engineering maturity of graphene.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (2) 2017

Projektpartners: ÅF Industry, Chalmers

Projektledare: Fredrik Jareman

E-mail: fredrik.jareman@afconsult.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Nov 2017- Feb 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: