Pluto Conductive

Optimering av reduktionsgrad och grafenorientering i Provexas korrosionsskyddande ytbeläggning Pluto – för att uppnå högre elektrisk konduktivitet för bland annat fordons- och energilagringsapplikationer.

 

Syfte och mål

Vi har studerat tillsatser av grafenderivat i elektroforetiska färgsystem för korrosionsskydd. Målet var att addera funktionella egenskaper, men det visade sig vara svårt att uppnå önskad ledningsförmåga utan att försämra filmkvalitén. Projektets fokus har varit applikationsutvärdering, men det har varit svårare än förväntat att arbeta med det komplexa färgsystemet. Trots detta har resultaten varit lovande beträffande EMC applikationer och samarbete med grafenleverantörer och RISE fortsätter för att förbättra stabilitet och komponentfördelning i emulsionen.

Resultat och förväntade effekter

Högre tillsatser av grafenderivat gav bättre funktionella egenskaper, men på bekostnad av filmkvalitén. Projektet har bidragit till att öka kunskapen om hur 2D-material kan användas i elektroforetiska färgsystem och en etablerad screening-process för olika egenskaper hos proverna har utvecklats. Arbete återstår med att optimera blandningen av grafenderivat och övriga komponenter i färgsystemet. Sammanfattningsvis har projektet gjort framsteg, men det har inte varit möjligt att nå de egenskaper som fordras för kommersialisering, men vi vet hur vi ska gå vidare.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis var fokus på att snabbt få fram olika grafenkompositfilmer och under större delen av projektet utvärdera dem tillsammans med våra projektpartners beträffande elektriska- och korrosionsegenskaper i verkliga applikationer. Många grafenvarianter screenades, men tillräcklig ledningsförmåga uppnåddes inte. Projektet ändrade därför karaktär och vi etablerade ett nytt testförfarande för att istället fokusera på EMI-hämmande egenskaper. Uppgifterna hos projektparterna blev därför annorlunda än den ursprungliga planen.

Abstract in English

Pluto Conductive

Optimization of the degree of reduction and graphene orientation in Provexas corrosion protective surface coating Pluto – to achieve higher electrical conductivity in applications for e.g. automotive and energy storage applications.

Purpose and goal
We have studied the addition of graphene derivatives to electrophoretic coatings for corrosion protection. The goal was to add functional properties, but it proved difficult to achieve the desired conductivity without compromising film quality. The focus of the project has been application evaluation, but it has been more challenging than expected to work with the complex coating system. Despite this, the results have been promising regarding EMC, and collaboration with graphene suppliers and RISE continues to improve stability and component distribution in the emulsion.

Expected results and effects
Higher additions of graphene derivatives gave better functional properties, but at the expense of the film quality. The project has contributed to increasing knowledge of how 2D materials can be used in electrophoretic coatings, and an established screening process for various properties of the samples has been developed. Work remains to optimize the mixing of graphene derivatives and other components in the coating system. The project has made progress, but it has not been possible to achieve the properties required for commercialization. However, we know how to move forward.

Planned approach and implementation
Initially, the focus was on quickly producing different graphene composite films, and during most of the project evaluating them together with our project partners regarding electrical and corrosion properties in real applications. Many graphene variants were screened, but sufficient conductivity was not achieved. Therefore the project changed character and instead, we established a new test procedure to focus on EMI-inhibiting properties. The tasks of the project parties therefore turned out different from the original plan.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: Provexa Technology, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Nilar, Provexa och RISE

Projektledare: Christian Werdinius, Provexa Technology

Projektform: Innovations- och demonstrationsprojekt

Bidrag: 2 820 000 kr

Projektets löptid: 18 maj 2020 - 18 november 2022

Relaterade styrkeområden: