Pluto Conductive

Optimering av reduktionsgrad och grafenorientering i Provexas korrosionsskyddande ytbeläggning Pluto – för att uppnå högre elektrisk konduktivitet för bland annat fordons- och energilagringsapplikationer.

 

Syfte och mål

 Målet är att utveckla en elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet, definierade friktionsegenskaper, samt en process som är uppskalningsbar där egenskaperna kan demonstreras i verkliga applikationer. Genom att använda grafen kan vi uppnå flera egenskaper samtidigt; hög elektrisk konduktivitet, goda mekaniska egenskaper, goda korrosionsegenskaper samt jämn skikttjocklek via elektrofores.

Marknaden för ledande ytbeläggningar är stor och kommer öka ytterligare, bland annat på grund av elektrifieringen av fordonsflottan. Men även i andra produktsegment med stark tillväxt, såsom energilagring, fordras elektriskt ledande skikt med god korrosionsbeständighet. Vi har redan uppnått förhöjd konduktivitet, men inte tillräckligt hög för att lösa de krav som finns i många applikationer. I projektet vill vi utnyttja grafenets fulla potential genom att systematiskt studera och styra grafenoxidens reduktionsgrad och orientering i ytbeläggningen.

Arbetet i projektet kommer att ske iterativt i flera faser med löpande tester i såväl labb som fält. Projektets deltagare är Provexa Technology AB, Provexa AB, Nilar AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola och RISE.

Abstract in English

Pluto Conductive

Optimization of the degree of reduction and graphene orientation in Provexas corrosion protective surface coating Pluto – to achieve higher electrical conductivity in applications for e.g. automotive and energy storage applications.

The goal is to develop an electrically conductive graphene-based coatings with anti-corrosion and controlled friction properties. We aim at developing a scalable process where the properties can be demonstrated in real applications. By using graphene, several properties can be obtained simultaneously: high electrical conductivity, good mechanical and anti-corrosion properties and a uniform coating layer, deposited by electrophoresis.

The market for conductive surface coatings is large and will increase further because of e.g. the electrification of vehicles. But also within other product segments with strong growth, such as energy storage, electrically conductive layers with good corrosion resistance are demanded. We have already achieved increased conductivity, but not high enough to meet the requirements for many applications. In this project, we will use the full potential of graphene by systematically studying and controlling the properties and orientation of the graphene flakes.

The work in the project will go through several iterations including tests in lab and field. Participants of the project are Provexa Technology AB, Provexa AB, Nilar AB, Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola and RISE.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: Provexa Technology, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Nilar, Provexa och RISE

Projektledare: Christian Werdinius, Provexa Technology

Projektform: Innovations- och demonstrationsprojekt

Bidrag: 2 820 000 kr

Projektets löptid: 18 maj 2020 - 18 november 2022

Relaterade styrkeområden: