Nanokolbeläggning

Syfte och mål
Lågfriktionsbeläggningar är av stort intresse i industriella applikationer där minskad friktion ger fördelar i form av ökad verkningsgrad, ökad livslängd och förlängda underhållscykler. Projektets mål är att ta fram en högpresterande lågfriktionsbeläggning baserad på grafen och introducera denna på marknaden. Ett viktigt mål i projektet är att ta fram en demonstrator som visar fördelarna med en grafenbaserad lågfriktionsbeläggning. Under projektets gång förväntas en ökad förståelse kring hur grafen påverkar lågfriktionsbeläggningens egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Med en grafenförstärkt lågfriktionsbeläggning är tanken att förse marknaden med en högpresterande beläggning som möjliggör produkter med ökad prestanda. En demonstrator kommer att tas fram och goda resultat sprids i form av nyhetsbrev och publikation, via hemsidor och sociala media samt vid mässdeltagande och marknadsaktiviteter. Projektets deltagare får en fördjupad kompetens kring grafenbeläggningars egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Beläggningsformuleringen kommer att anpassas till de krav som inhämtas från slutanvändarna och marknad. Verifiering görs i material- och tribologiska tester och återkopplas för utveckling och optimering av beläggningen. Ett optimerat material appliceras på demonstratorn och resultat verifieras i rigg- och fullskaletester. Testresultat analyseras av projektdeltagarna med målsättning att nå en färdigtestad lösning vid projektets slut. Som stöd för marknadsintroducering av beläggningen kommer olika aktiviteter att genomföras i implementeringsfasen av projektet.

Abstract in english

Nano coal coating

Low friction coatings are of great interest for industrial applications where reduced friction will give advantages in terms of increased efficiency, increased life span and extended maintenance cycles. The target of the project is to develop a high-performance low friction coating based on graphene and introduce it to the market. An important objective is to develop a demonstrator which shows the advantages of using a graphene based low friction coating. The project is also expected to increase the understanding of how graphene is affecting the properties of the low friction coating.

The intention is to reinforce a low friction coating with graphene and be able to provide high-performance coating to the market, which will enable products with an increased performance. A demonstrator will be developed. Positive results will be spread via newsletters, publications, websites and social media, at exhibitions and through marketing activities. The participants of the project will acquire an in-depth knowledge in the properties of graphene coatings.

The coating formula will be adapted to requirements collected from end-users and from the market. A verification will be made using material and tribological tests and feedback will be given to develop and optimize the coating. An optimised material will be applied to the demonstrator and the results will be verified in rig and full scale tests. The test results will be analysed by the project team. The aim is to reach a fully tested solution by the end of the project. To support the introduction of the coating on the market, various activities will be performed during the implementation phase of the project.

Utlysning:
Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommaren 2016

Projektpartners: Applied Nano Surfaces Sweden, Epiroc, Trelleborg och Högskolan Dalarna

Projektledare: Lena Killander

E-mail: lena.killander@appliednanosurfaces.com

Bidrag: 1 451 000 kr

Projektets löptid: november 2016 - april 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: