Mikrografen

Syfte och mål

Projektidén är att expandera grafit med hjälp av mikrovågor (MiW). Expanderad grafit har egenskaper som möjliggör storskalig produktion av grafen. Vår idé är att ta fram en kontinuerlig MiW-baserad process för expansionen av grafit och sedan tillverka grafen, som kommer att utvärderas i värmeledningsapplikationer.

Både expanderad grafit och grafen är produkter med låg densitet (10-20 kg/m3). Den låga densiteten innebär höga transportkostnader. Potentialen i projektet är att det gör det möjligt att tillverka grafen i Sverige och på så sätt kan kostnaderna sänkas för svenska företag som vill använda grafen i sina produkter. Processen kommer också att kunna modifiera grafen och därmed bättre anpassa grafen till olika tillämpningar.

Projektparters är 2D fab AB, som tillverkar grafen och utvecklar grafeninnehållande produkter, Pegil AB som konstruerar och tillverkar MiW-anläggningar och SaltX AB som säljer värmelagringsteknologi och som har behov av icke metalliskt värmeledande material.

I projektet kommer en MiW-processutrustning att konstrueras och tillverkas. Grafit kommer att expanderas i utrustningen med hjälp av MiW. Den tillverkade expanderade grafiten kommer att användas för att tillverka grafen, vars värmeledande egenskaper kommer att utvärderas.

Abstract in English

Micrographene
The project idea is to expand graphite using microwaves (MiW). Expanded graphite has properties that enable large-scale production of graphene. Our idea is to develop a continuous MiW-based process for the expansion of graphite and then to produce graphene, which will be evaluated in thermal conductivity applications.

Both expanded graphite and graphene are low density products (10-20 kg / m3). The low density means high transport costs. The potential of the project is that it makes it possible to manufacture graphene in Sweden, thus reducing costs for Swedish companies wishing to use graphene in their products. The process will also be able to modify graphene and thus better adapt graphene to different applications. Project partners are 2D fab AB, a manufacturer of graphene and developer of graphene-containing products, Pegil AB, which designs and manufactures MiW plants and SaltX AB, which sells heat storage technology and which need non-metallic heat-conducting materials. In the project, a MiW process equipment will be designed and manufactured. Graphite will be expanded in the equipment using MiW. The manufactured expanded graphite will be used to produce the graph whose heat conducting properties will be evaluated.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: 2D fab AB, Pegil AB och SaltX Technolgies

Projektledare: 2D fab AB

E-mail: sven.forsberg@2dfab.se

Bidrag: 1 000 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 14 nov. 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: