Litteraturstudie komposit

Denna litteraturstudie syftade till att sammanfatta utvecklingen av teknologier som kopplar till grafenmodifierade polymerkompositer. Särskilt fokus har lagts på industrins behov. Studien innehåller följande områden: påverkan av processtekniker på strukturen och egenskaperna hos resulterande kompositer, de globala ledande producenterna av grafen och deras produkter samt multi-scale modellering av resulterande kompositer.

Litteraturstudien granskade framstegen inom utvecklingen av grafenmodifierade polymerkompositer. Granskningen inkluderade:

  • De viktigaste strukturella egenskaperna för en modifierad komposit och hur de karakteriseras
  • Var och hur man hittar lämpliga grafenbaserade produkter
  • Processtekniker för att införliva grafen i kompositer
  • Modellering av strukturella egenskaper hos de resulterande kompositerna.

Resultatet kan användas som en handbok för att styra och initiera praktiska forsknings- och innovationsprojekt.

Projektet togs fram genom anbudsförfarande juni 2017, på uppdrag av programstyrelsen för SIO Grafen. Syftet var att granska utvecklingen av grafenmodifierade polymerkompositer som har väckt stort intresse inom akademin och industrin men fortfarande har en bit kvar till att användas praktiskt av industrin. Litteraturstudien utfördes av Swerea SICOMP, med stor erfarenhet av och kompetens för tillverkning, karakterisering och modellering av nanokompositer. Områdena tillverkning, karakterisering och modellering av grafenmodifierade polymerkompositer har undersökts grundligt liksom de globala ledande grafenproducenterna och deras produkter.

Läs rapporten här.

Abstract in English

This literature study aimed to perform a review with focus on industrial demand, to summarize the progress of technologies in graphene modified polymeric composites. The targeted review contents: influence of processing techniques on the structure and properties of resulting composites, the global leading graphene producers and their products, the multi-scale modeling of resulting composites, have been well covered.

This literature study included a review to summarize the progress of developing graphene modified polymeric composites. The focuses of review include: the most concerned structural characteristics influencing properties of the modified composites and how to characterize, where and how to find appropriate graphene based products, processing techniques to incorporate graphene into composites, and structure-property modeling of the resulting composites. This review is expected to be used to guide and initiate practical research and innovation projects.

This literature study is funded to review the progress of graphene modified polymeric composites which have attracted significantly increased interest in academia and industry but are still far from being practically used in industry. SICOMP with extensive experience and strong competence for (nano)composites processing, characterization and simulation performed this literature study. The focuses on the processing, characterization and simulation of graphene modified polymer composites and the global leading graphene producers and their products, were well reviewed.

Utlysning:
Strategiska projekt 2017

Projektpartners: Swerea SICOMP

Projektledare: Guan Gong, Swerea SICOMP

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 150 000 kr

Projektets löptid: augusti 2017 - januari 2018

Relaterade styrkeområden: