GRECO – Green Earth, Clean Oceans

Med projektet undersöks en ny infallsvinkel på återvinning av polyetylentereftalat (PET) efter konsumentanvändning. En nyligen framtagen typ av funktionaliserad grafen, här kallad ”nanolim”, kommer att användas för att binda nyproducerad PET med postkonsument-PET som i detta fall består av plastavfall uppsamlad från den svenska västkusten. Genom att använda denna nya teknik kan återvunnen PET med hög hållfasthet och hög seghet produceras med minskat beroende av att använda nyproducerad PET. Därigenom kan en återvunnen PET-nanokomposit produceras med följande karaktäristik:

  • Förbättrade mekaniska egenskaper, vilket bidrar till ökad prestanda hos en slutprodukt.
  • Minskade bearbetningsenergier, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan under produktion.
  • Högre återvinningsbarhet, vilket kan bidra till bättre cirkulär användning.

Den nya nanokompositen är avsedd att användas i textil- och sportkonsumentteknik.

PET är en av de vanligaste termoplasterna i världen, där en årlig volym på 19 miljoner ton produceras för kortlivade förpackningar. Materialet har blivit allestädes närvarande i förpackningar, fiskeutrustning, textil- och sportutrustning, med 4 miljoner ton PET använda år 2019 i Sverige.

Abstract in English

The project aims to rethink the concept of recycling post-consumer polyethylene terephthalate (PET). Novel functionalised graphene called ‘nano-glue’ will be used to bind virgin PET with postconsumer-PET, sourced from ocean plastic. By utilising this novel graphene functionalisation technique, high strength-high toughness recycled-PET can be produced with minimal dependence on virgin-PET. This helps produce recycled-PET based nanocomposite (functionalised graphene incorporated) with the following characteristic:

¤ Desired mechanical properties, contributing to end-product performance.

¤ Reduced processing energy, contributing to reducing climate impact.

¤ Higher recyclability, contributing to circular economy.

The novel functionalised graphene nanocomposite is intended to be used in textile and sports consumer technology. Initial trials of the novel functionalised graphene bound virgin-PET nanocomposite display an improvement of 144% in tensile strength (yield & break), while retaining 60% fracture strain. Functionalised graphene is expected to produce similar improvements to the mechanical properties of the recycled-PET nanocomposite (virgin-PET + postconsumer-PET).

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: Chalmers, Glenntex, HEAD Sports

Projektledare: Jan Swenson, Chalmers

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 295 000 kr

Projektets löptid: Juli 2021 – mars 2022

Relaterade styrkeområden: