Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Syfte och mål

Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av grafenoxid (GO)-beläggningar för vattenrening. Projektet bygger vidare på forskningsresultat som genererats vid Linköpings universitet, där det visades att GO kan adsorbera tungmetaller (Hg, Pb, Cr, Cd, Co etc.) från vattenlösning. På grund av den här egenskapen, i samband med unik tunn tjocklek, kan den innovativa produkten vattenfiltreringsmembran utformas.

Projektet kommer att behandla den tekniska genomförbarheten av GO-beläggning på poröst fiberbaserat membran, studera metoderna genom litteraturgranskning och sedan framställa proverna med den mest lämpliga metoden. Dessutom kommer metoderna att analyseras avseende freedom to operate, samt IP-landskapet, för att utvärdera dess juridiska genomförbarhet.

Resultatet av detta projekt kommer att möjliggöra skapandet av en ny produkt med en global potential som bidrar till målet 2030 för Hållbar utveckling 6: RENT VATTEN OCH SANITET. Projektet kommer att genomföras av ett konsortium som består tre aktörer med kompletterande expertis:

Linköpings universitet vars grafenkunskap gav upphov till tanken på rening av vatten genom användning av grafenoxid. Envic-Sence AB är ett företag som har unik teknik för koncentrationskontroll av tungmetaller i vatten och jord. Grafren AB är ett nybildat företag som är intresserade av framtida kommersialisering av grafenoxid som vattenreningsmaterial genom att skapa produkten och ta den till marknaden.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Projektledare: Volodymyr Erik Khranovskyy

E-mail: volodymyr.khranovskyy@liu.se

Bidrag: 295 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: