Grafenoxid-ytbeläggningar för vattenrenande membran

Syfte och mål

Detta projekt (genomförbarhetsstudie) kommer att klargöra den tekniska och juridiska genomförbarheten av grafenoxid (GO)-beläggningar för vattenrening. Projektet bygger vidare på forskningsresultat som genererats vid Linköpings universitet, där det visades att GO kan adsorbera tungmetaller (Hg, Pb, Cr, Cd, Co etc.) från vattenlösning. På grund av den här egenskapen, i samband med unik tunn tjocklek, kan den innovativa produkten vattenfiltreringsmembran utformas.

Projektet kommer att behandla den tekniska genomförbarheten av GO-beläggning på poröst fiberbaserat membran, studera metoderna genom litteraturgranskning och sedan framställa proverna med den mest lämpliga metoden. Dessutom kommer metoderna att analyseras avseende freedom to operate, samt IP-landskapet, för att utvärdera dess juridiska genomförbarhet.

Resultatet av detta projekt kommer att möjliggöra skapandet av en ny produkt med en global potential som bidrar till målet 2030 för Hållbar utveckling 6: RENT VATTEN OCH SANITET. Projektet kommer att genomföras av ett konsortium som består tre aktörer med kompletterande expertis:

Linköpings universitet vars grafenkunskap gav upphov till tanken på rening av vatten genom användning av grafenoxid. Envic-Sence AB är ett företag som har unik teknik för koncentrationskontroll av tungmetaller i vatten och jord. Grafren AB är ett nybildat företag som är intresserade av framtida kommersialisering av grafenoxid som vattenreningsmaterial genom att skapa produkten och ta den till marknaden.

 

Abstract in English

Graphene oxide coatings for water purifying membranes

This project (feasibility study) will clarify the technical and legal feasibility of graphene oxide (GO) coatings for water purification. The project builds on research results generated at Linköping University, where it was shown that GO can adsorb heavy metals (Hg, Pb, Cr, Cd, Co etc.) from an aqueous solution. Because of this feature, in conjunction with unique thin thickness, the innovative product water filtration membrane can be designed.

The project will address the technical feasibility of GO coating on porous fiber-based membrane, study the methods by literature review and then produce the samples with the most appropriate method. In addition, the methods will be analysed for freedom to operate, as well as the IP landscape, to evaluate its legal feasibility. The result of this project will enable the creation of a new product, with a global potential, that contributes to the 2030 goal for Sustainable Development 6: CLEAN WATER AND SANITATION. The project will be implemented by a consortium consisting of three partners with complementary expertise: Linköping University whose grapene knowledge gave rise to the idea of ​​purifying water through the use of graphene oxide. Envic-Sence AB is a company that has unique technology for concentration control of heavy metals in water and soil. Grafren AB is a newly formed company that is interested in future commercialisation of graphene oxide as water purification material by creating the product and taking it to the market.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: Grafren AB, Envic-Sense AB och Linköpings universitet (Department of Physics, Chemistry and Biology, IFM)

Projektledare: Volodymyr Erik Khranovskyy

E-mail: volodymyr.khranovskyy@liu.se

Bidrag: 295 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: