Grafenfunktionaliserad träfiberkomposit för värmeavledande fodral i personlig elektronik

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att utveckla en kostnads- och energieffektiv process för att funktionalisera träfiber med monolagergrafenen i flytfasen för att skapa ett nytt termiskt fyllmedel med förbättrad termisk ledningsförmåga.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en framgångsrik grafenbeläggning på träfiber och underlättar en effektiv kompositproduktionsprocess. Grafenen som tillägger funktioner till träfiberfyllmedlen förbättrade träfiberns värmeledningsförmåga, och minskade den luftburna grafenen under kompositproduktion.

Upplägg och genomförande

Projekt genomfördes enligt tidsplan och levererade resultatet som planerat. Projektpartners har samarbetat väl och har formulerat ett bra arbetsflöde för fortsatt samarbete.

Abstract in English

Graphene-functionalized wood fiber composite for heat dissipating cases in personal electronics

Purpose and goal
This project aimed to develop a cost- and energy-efficient process to functionalize wood fiber with monolayer graphene in the liquid phase to create a new thermal filler with improved thermal conductivity.

Results and expected effects
The project resulted in a successful graphene coating on wood fiber and facilitates an efficient composite production process. The graphene adding functions to the wood fiber fillers improved the thermal conductivity of the wood fiber, reducing the airborne graphene during composite production.

Layout and implementation
Projects were completed according to schedule and delivered results as planned. Project partners have cooperated well and have formulated a good work flow for continued cooperation.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen – våren 2023

Projektpartners: RISE, Biofiber tech, Tenutec

Projektledare: Ting Yang Nilsson

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2023 - februari 2024

Relaterade styrkeområden: