Grafenfunktionaliserad träfiberkomposit för värmeavledande fodral i personlig elektronik

Tillverkare av personlig elektronik siktar nu på att producera värmeledande komponenter med ett lägre koldioxidavtryck och minimal användning av metalloxider. En möjlig lösning är att använda grafenfunktionaliserade träfiberkompositer. Grafen är mycket termiskt ledande och kan fungera som en potentiell värmeledningsförmåga för träfiberkomposit.

Målet med projektet är att verifiera genomförbarheten av att använda amfifilt grafenfunktionaliserat trä/cellulosa som ett biobaserat värmeledande fyllmedel i plast, med utgångspunkt från Technology Readiness Level 1 (TRL1). Projektet syftar till att formulera ett kostnads- och processeffektivt koncept för att producera grafenbaserade träfiberkompositer tillsammans med Biofiber tech och RISE med högre värmeavledningsegenskaper vid TRL2.

Detta projekt bidrar till att minska användningen av metalloxidfyllda termiskt ledande polymerbaserade komponenter. Därigenom minskar miljöpåverkan genom mindre föroreningar och lägre energiförbrukning för att producera och återvinna de elektroniska komponenterna (SDG 12, Mål 4). Efter avslutat projekt kommer materialets prestanda att verifieras för potentiell användning i svensk personlig elektroniktillverkning i nästa steg. 

Abstract in English

Graphene-functionalized wood fiber composite for heat dissipating cases in personal electronics

Summary

Personal electronics manufacturers are now aiming to produce thermal conductive components with a lower carbon footprint and minimal usage of metal oxides. One potential solution is to use graphene functionalized wood fiber composites. Graphene is highly thermally conductive and can serve as a potential thermal conductivity filler for wood fiber composite.

The goal of the project is to verify the feasibility of using amphiphilic graphene functionalized wood/cellulose as a biobased thermal conductive filler in plastics, starting from Technology Readiness Level 1 (TRL1). The project aims to formulate a cost- and process-efficient concept for producing graphene-based wood fiber composites together with Biofiber tech and RISE with higher-heat dissipation property at TRL2.

This project contributes to decrease the use of metal oxide-filled thermal conductive polymer-based components. Thereby reducing the environmental impact by less pollution and lower energy consumption to produce and recycle the electronic components, (SDG 12, Target 4). Upon completion of the project, the material's performance will be verified for potential use in Swedish personal electronic manufacturing in next step.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen – våren 2023

Projektpartners: RISE, Biofiber tech, Tenutec

Projektledare: Ting Yang Nilsson

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2023 - februari 2024

Relaterade styrkeområden: