Grafenförstärkta betongpålar – industrialisering av funktionaliserad grafen i betong

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att i större skala kunna ta fram prototyper på grafenförstärkta betongpålar samt möjliggöra kommersiell tillverkning av funktionaliserat grafen.

Projektet ämnar vidareutveckla tidigare forskningsresultat där små provkroppar med cementpasta påvisat att rätt funktionaliserat grafen kan öka betongens tryckhållfasthet med upp till 50 %.

Planerat genomförande

Centrum Påle AB, tillverkare av betongpålar koordinerar projektet och SHT Smart High Tech AB utvecklar och tillverkar funktionaliserat grafen tillsammans med två forskningsgrupper på Chalmers Tekniska Högskola med spetskunskaper om grafen respektive betong.

Projektet genomförs genom olika aktiviteter inklusive uppbyggnad av pilotskaleanläggning för ytbehandling av grafen; tillverkning och karaktärisering av funktionaliserat grafen; karaktärisering av grafenförstärkt betong; hållfasthet- och beständighetsprovning, livslängdsanalys samt hållbarhetanalys.

Resultaten ska dissemineras och exploateras genom olika demonstrationer, presentationer samt vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

Förväntade effekter och resultat 

Genom ökad hållfasthet tillåts tillverkning av lättare och mindre betongkrävande konstruktioner. En lättare konstruktion (påle i det här fallet) blir en billigare produkt då råvaruåtgången av framförallt cement är lägre samtidigt som dyra transportkostnader kan hållas på ett minimum.

Starkare och billigare betongkonstruktioner kan på sikt tänkas sänka de genomsnittliga byggpriserna. Desutom står dagens betongindustri för cirka 7 procent av världens CO2-utsläpp och en minskning av utsläppsnivåerna via ett minskat betongbehov är mycket positivt.

 

Abstract in english

Graphene strenghtened concrete piles - industrialization of functionalized graphene in concrete

This project will further develop graphene enhanced concrete in a large scale and allow commercial production of functionalized graphene.

Previous research work on small-sized samples has shown that the compressive strength of concrete could have 50% increase with the
addition of functionalized graphene.

Project partners are manufacturer of concrete piles Centrum Påle AB and instalation specialist Aarsleff Grundläggnings AB together with developer/manufacturer of functionalized graphene SHT Smart High Tech AB and Chalmers University of Technology.

The project will be carried out through various activities, which includes: construction of pilot production line on surface modification of
graphene, production and characterization of functionalized graphene and graphene reinforced concrete, durability testing, lifetime and
sustainability analysis.

Higher compressive strength allows manufacturing of lighter and less concrete consuming products. A lighter product becomes a less expensive product when the need for raw materials, of especially cement, is lowered and transportation costs can be held at a minimum.

Utlysning:
Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt våren 2016

Projektpartners: Centrum Påle AB, Aarsleff Grundläggnings AB, SHT Smart High Tech AB, Chalmers

Projektledare: Björn Cullbrand

E-mail: bcu@centrumpale.se

Bidrag: 2 000 000 kr

Projektets löptid: 2016-maj 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: