Grafenförstärkt lim för punktsvetsning

Syfte och mål

För att kunna kombinera hög prestanda och lättviktsteknik finns det ett stort antal material i moderna bilar, till exempel mjukt stål, borstål, sandwich-kompositer i aluminium och metall etcetera.

Således är sammanfogningsmetoder kritiska för bilens prestanda, särskilt säkerhet och hållbarhet. För att ytterligare förbättra användningen av strukturella limmer i OEM-tillämpningar, kommer detta projekt undersöka grafenmodifierade strukturella limmer. Projektet syftar till att använda grafen för att förbättra process- och materialegenskaperna hos strukturella limmer som används inom bilindustrin.

Projektet kommer att skräddarsy (a) limkompositionen, (b) grafenfunktionalisering / behandling och (c) processflödesinducerad anisotropi för att kunna leverera överlägsna (1) elektriska, (2) termiska, (3) mekaniska och (4) härdningsegenskaper.

Projektet samlar en tvärfunktionell projektgrupp som består av Volvo Cars som är en ledande global och nationell fordonstillverkare, det nybildade bilföretaget CEVT, den växande komposittillverkaren Lamera, Chalmers och RISE Research Institutes of Sweden med stor vetenskaplig expertis inom grafenkompositer och från samarbeten med industrin, Chalmers Industriteknik med bred kunskap inom grafenområdet, samt limtillverkarna Dow Automotive och Sika som har expertkunskap inom formulering av och egenskaper hos limmer.

Abstract in English

Graphene enhanced adhesives for spot welding
In order to combine high performance and lightweight technology, modern automotive car bodies include a wide range of materials, e.g. mild steel, boron steel, aluminium and metal sandwich composites etcetera. Thus, joining methods are critical for car performance, especially safety and durability. To further enhance the use of structural adhesives in OEM applications, this projects investigates graphene modified structural adhesives. The project aims to use graphene to enhance process and material properties of structural adhesives used in the automotive industry. Specifically, the project will tailor (a) the adhesive composition, (b) graphene functionalization / treatment and (c) the processing flow induced anisotropy in order to deliver superior (1) electrical, (2) thermal, (3) mechanical and (4) curing.
The project brings together a cross-functional project group.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Chalmers, RISE, Chalmers Industriteknik, Volvo Cars, CEVT, Lamera AB, Dow Automotive och SIKA

Projektledare: Chalmers

E-mail: roland.kadar@chalmers.se

Bidrag: 1 000 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 30 aug. 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: