Grafenbeläggningar för avancerade textilmaterial

Syfte och mål

Idé: Användningen av grafen i textilmaterial är ett koncept som har tagit fart inom akademisk forskning med starkt fokus på e-textilier. Ändå har detta inte resulterat i produkter på marknaden. I bästa fall har det förblivit attraktiva tekniska uppvisningar. En av anledningarna, förutom kostnaden, är bristen på kunskap om sättet att applicera grafen på textil på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt, anpassat till behoven hos en modern industri som den svenska textilindustrin. Ett potentiellt sätt att lösa problemet är att titta på grafenbeläggningar för att införa ytegenskaper på textil, till exempel UV-beständighet eller avancerad kontrollerad fukttransport för att skapa alternativ till befintliga produkter.

Potential: Textilindustrin strävar ständigt efter nya ytbehandlingar eftersom det är ett generiskt sätt att kunna förbättra egenskaperna. Vi planerar att börja demonstrera konceptet för high-end-produkter för att senare utnyttja kunskaperna generellt (i högvolymsprodukter).

Aktörer: Projektet kommer att utföras i samarbete mellan tre aktörer. FOV Fabrics är ledande inom högteknologiska textilier i Sverige och har expertis inom textilrelaterad teknik och inom vad som krävs för att kunna introducera grafenbaserade beläggningar i textilier i industriell skala. Chalmers Industriteknik har allmän kunskap om grafen och kommer att undersöka IP-frågor samt andra kommersiella- och spridningsaspekter. Applied Chemistry på Chalmers har kompetens inom formulering, och kommer att fokusera på våtformulering för deponering av grafen på textil genom användning av t.ex. bläckstråletryck.

Genomförande: Den vattenbaserade grafentextilbeläggningen kommer att formuleras för att appliceras med traditionella metoder, såsom impregnering, såväl som genom kommande teknik, som besprutning eller bläckstråletryck. Huvudutmaningen är att identifiera de mest lämpliga depositionsmetoderna för att uppnå de önskade egenskaperna.

Abstract in English

Graphene Coatings for High-End textiles
The use of graphene in textiles is a concept that has gained momentum in academic research, with a strong focus on e-textile. Yet, these endeavors have not been translated into products on the market. Besides cost, one of the reasons is the lack of knowledge on the means to apply graphene to textiles in an efficient and cost effective manner, aligned with the needs of a modern textile industry. A potential way to solve this problem is to look into graphene coatings to introduce surface properties to textile such as UV resistance or advanced controlled moisture transport to create outstanding alternatives to existing products. The textile industry is continuously striving for new surface treatments. By starting with the high-end sector we intend to demonstrate the concept for further generalization. FOV Fabrics will provide expertise on textile-related technology and on the requirements needed to introduce successfully graphene-based coatings in textile at an industrial scale. Chalmers Industriteknik will provide general know-how on graphene, investigate IP issues as well as other commercial and dissemination aspects. Applied Chemistry at Chalmers will support the project with expertise on formulation, with a strong focus on developing wet formulation for the deposition of graphene on textile using, e.g. ink-jet printing. The water-based graphene textile coating will be formulated in order to be applied by using traditional means, such as impregnation, as well as by spraying or ink-jet printing. The project will identify the most suitable deposition methods to reach the desired properties.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: FOV Fabrics, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Industriteknik

Projektledare: FOV Fabrics AB

E-mail: bordes@chalmers.se

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 15 maj - 15 okt. 2018

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: