Grafenbaserade ytskydd med bättre ledningsförmåga

Syfte och mål
Projektet ska ta fram ett nytt ytskikt och en tillhörande process. Med hjälp av grafen är förhoppningen att kunna nå en avsevärt högre ledningsförmåga samt både bättre korrosionsskydd och friktionsegenskaper. Provexa och Chalmers Industriteknik har genomfört initiala studier i en egenfinansierad förstudie och fått fram lovande preliminära resultat.

Ytskyddet kommer att kunna användas av alla typer av kundgrupper som Provexa har idag. Vi ser att det framförallt kommer att kunna användas för fästelement i elfordon, där ett bra ledande ytskydd saknas idag. Den globala färg- och beläggningsindustrin värderades 2017 till 128 miljarder euro, varav 15% inom bilbranschen (cirka 20 miljarder euro).

Det grafenbaserade ytskyddet kommer att utvecklas i flera olika omgångar och kommer att utvärderas genom olika tester. Målet är att få en reproducerbar beläggning och skalbar process, som visar att ledningsförmåga, friktions- och korrosions-egenskaper kan optimeras samtidigt.

Abstract in english

Graphene-based surface layers with improved conductivity
The project will develop a new surface layer and an associated process. By using graphene, the aim is to achieve considerably higher conductivity as well as better corrosion protection and friction properties. The surface protection will be able to be used for fastening elements in electric vehicles, where a good conductive surface protection is lacking today. The graphene-based surface protection will be developed in different rounds and will be evaluated through different tests. The goal is to have a reproducible coating and scalable process, which shows that conductivity, friction and corrosion properties can be optimized simultaneously.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Provexa och Chalmers Industriteknik

Projektledare: Provexa

E-mail: sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se

Bidrag: 630 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 15 mars 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: