Grafen i högtalarmembran

Resultat

Projektet syftade till att utveckla en grafen-nanocellulosa-membran för att producera högtalar-membran med låg distorsion. Teamet gjorde framsteg mot detta mål genom att först studera produktionen av platta membran. Sådana membran kunde sedan formas till en mindre storlek dom form som kunde testas. Att konvertera platta membran till domar och öka storleken på membranet har dock varit stora utmaningar, särskilt när man överväger kraven på integrering i driver. Tester med belagda membran utfördes också och visade att beläggningshäftning var en central parameter om en sådan ytbehandling ska övervägas vidare. 

Projektmålen uppfylldes delvis; identifieringen av grafen- och nanocellulosakällor möjliggjorde formulering och beredning av självbärande platta membran. Men produktionen av formade domar för integration i driver var svår, även för små domar som i fallet med tweeter. Små membran kunde testas, men produktionen och testningen av större membran var utmanande och gav inte goda resultat. 

Under projektets gång visade det sig att formuleringen av koncentrerad dispersion av nanocellulosa tillsammans med grafenoxid inte var enkel, vilket från ett kolloidalt perspektiv väckte några intressanta vetenskapliga frågor. Dessutom var torkningen av sådana formuleringar mycket utmanande och benägen att ge ytrepor i form av bubblor fångade inom det flerskiktade ytskiktet av grafen och nanocellulosa. Detta var centralt när det gällde att sikta på defektfria membran. En viktig upptäckt var att en avvattningstrin behövdes innan torkningen under välkontrollerad temperatur. 

Lärdomen från detta projekt är att integration av grafen/nanocellulosa i sådana material snarare bör ses från ett additivt perspektiv under membran-framställningen och att det inte bör betraktas som det huvudsakliga strukturerande materialet, även om man kan förvänta sig bättre mekaniska prestanda. Genom att ta vinkeln att introducera nanocellulosa/grafenblandning som ett additiv i vanliga produktionsrutter skulle ett antal problem kunna lösas. Detta skulle kräva en membranproducent som partner.

Abstract in English

Graphene in speaker membranes

Results

The project aimed to develop a graphene-nanocellulose membrane to produce speaker domes with low distortion. The team made progress towards that goal by first studying the production of flat membranes. Such membranes could then be shaped into tweeter domes that could be tested. However, converting flat membranes into domes and increasing the size of the membrane has had major challenges, particularly when considering the requirement for integration into drivers. Tests with coated membranes were also done and showed that the coating adhesion was a central parameter if such surface treatment is to be further considered.

The project objectives were in part fulfilled; the identification of graphene and nanocellulose sources allowed the formulations and preparation of self-standing flat membranes. However, the production of shaped domes for integration in driver units was difficult, even for small domes such as in the case of tweeter. Small membranes could be tested, but the production and testing of larger membranes was challenging and did not yield good results.

During the course of the project, it appeared that formulation of concentrated dispersion of nanocellulose together with graphene oxide was not straightforward, which raised some interesting scientific questions from a colloidal perspective. Furthermore, the drying of such formulations was very challenging and prone to give surface defects such bubble entrapment within the multi-layered surface of graphene and nanocellulose. This aspect was central when targeting defect-free membranes. An important finding was that a de-watering step was needed prior to the drying under well-controlled temperature.

The learning from this project is that integration of graphene/nanocellulose in such type of materials should rather be seen from the additive perspective during the membrane fabrication and that it should not be considered as the main structuring material, even though one could expect better mechanical performances. By taking the angle of introducing nanocellulose/graphene mixture as an additive in regular production routes, a number of issues could be addressed. This would require a membrane manufacturer as partner.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen 2019

Projektpartners: Marten, Chalmers, Transient Design

Projektledare: Jörgen Olofsson, Marten

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 2 000 000 kr

Projektets löptid: Juni 2019 - juni 2022

Relaterade projekt:
Graphene in loudspeaker membranes

Relaterade styrkeområden: