Från koltjära till grafen – produktionsmetoder och framtida användningsområden

Syfte och mål

Målet med förstudien är att kartlägga vilka möjligheter det finns för ett industrialiseringsprojekt för tillverkning av grafen via koltjära-syntes och att utreda möjliga användningsområden för det producerade grafenet.

Många integrerade stålverk, som t.ex. SSAB i Luleå och Oxelösund, har egna koksverk i sina produktionsanläggningar. I dessa koksverk tillverkas den metallurgiska koks som masugnarna kräver för råjärnsproduktion. Vid kokstillverkning produceras även stora mängder stenkolstjära som biprodukt. Kokstillverkningen vid SSAB i Luleå genererar ca 30 kton stenkolstjära per år. Idag säljs denna biprodukt externt för användning som energiråvara. Stenkoltjära innehåller stora mängder kolrika molekyler som skulle kunna vara en värdefull råvara vid framställning av högvärdiga produkter som grafen.

SSAB och Swerea MEFOS kommer att genomföra denna förstudie för att skapa en kunskapsbas och vägledning för ett framtida beslut om en industrialisering och användning av stenkolstjära som råvara till grafen. Förstudien omfattar en systematisk litteraturstudie, experiment i lab-skala, företagsbesök och seminarier.

Abstract in English

From coal tar to graphene - production methods and future areas of use
This preliminary study aims to identify the possibilities for an industrialization project for the production of graphene through coal tar synthesis and to investigate possible areas of use for the produced graphene. Many integrated steelworks have their own coke works in their production facilities. During coke production, large amounts of coal tar is produced as a by-product. Coal tar contains large amounts of carbonrich molecules that could be a valuable raw material in the production of graphene. SSAB and Swerea MEFOS will create a knowledge base and guidance for a future decision on industrialization and use of coal tar as raw material for graphene. The preliminary study is intended to include a systematic literature study, lab-scale experiments, company visits and seminars.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Swerea MEFOS och SSAB EMEA

Projektledare: Swerea MEFOS

E-mail: Chuan.Wang@swerea.se

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 31 maj 2018 - 31 jan. 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: