Förberedelse energilagring med porösa grafenstrukturer

Projektets mål är att skapa ett projektkonsortium för ett demonstratorprojekt som handlar om att använda porösa grafenstrukturer i energilagring.  

Vi har två huvudsakliga spår i vår idé om demonstratorprojekt; det första är användning av de porösa strukturerna som elektrod i superkondensatorer. Målet med detta är att skapa en superkondensator med högre energidensitet utan att förlora några andra egenskaper. Det andra spåret handlar om att applicera de porösa grafenstrukturerna som anoder i litium-jonbatterier. Här är målet att göra produkten mer snabbladdad. Båda dessa tillämpningar har en stor marknadspotential och intressenterna är flera. Vår hypotes är att konsortiet ska bestå av ett energibolag med intresse i båda formerna av energilagring, samt två tillverkande bolag som tillverkar en produkt var.  

Projektet omfattar att hitta dessa parter och sälja in idén om ett gemensamt projekt, att skapa en projektbeskrivning som sätter ramarna för projektets innehåll, fördelningen av arbetet, budget och tidplan, samt att skapa ett projektavtal mellan parterna som reglerar projektets styrning, genomförande samt hur framtida resultat ska fördelas. Projektet kommer också att genomföra en nyhetsgranskning kring de porösa grafenstrukturerna för att säkerställa att vi har Freedom to Operate inom detta område. 

Abstract in English

The project aims to create a project consortium for a demonstrator project that involves using porous graphene structures in energy storage.

We have two main tracks for our demonstrator projects; The first is the use of the porous structures as electrodes in supercapacitors. The goal of this is to create a supercapacitor with higher energy density without losing any other properties. The second track is about applying the porous graphene structures as anodes in lithium-ion batteries. The goal is to make a product that is faster to charge. Both applications have great market potential and there are several stakeholders. Our hypothesis is that the consortium will consist of an energy company with an interest in both forms of energy storage, as well as two manufacturing companies that manufacture one product each.

The project includes finding these parties and selling the idea of a joint project, creating a project description that sets the framework for the scope of the project, the allocation of work, a budget and a timetable. The project will also create a project agreement between the parties that regulates the project's governance, implementation and how future results are to be distributed.

Another part of the project will be to conduct a FTO analysis of regarding the porous graphene structures to ensure that we have Freedom to Operate in this area.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Bright Day Graphene

Projektledare: Emma Angehed, Bright Day Graphene

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 12 juli – 15 december 2021

Relaterade styrkeområden: