Förberedelse energilagring med porösa grafenstrukturer

Resultat 

I detta projekt har vi sökt efter passande projektpartners för att vidareutveckla användandet av grönt grafen i energilagring. Vi har tidigare gjort en genomförbarhetsstudie kring att skapa porösa grafenstrukturer för användning som elektrodmaterial i batterier och superkondensatorer. Målet med detta projekt var att skapa ett nytt projekt för att fortsätta utvecklingen av resultaten vi fått. Inom ramen för projektet har vi skapat en komplett projektbeskrivning för ett demonstratorprojekt tillsammans med de projektpartners som vi bildat ett projektkonsortium med. Projektkonsortiumet består utav Ligna Energy AB (LE), Bright Day Graphene AB (BDG) och RISE Bio and Organic Electronics. I genomförbarhetsstudien studerade vi hur våra porösa grafenstrukturer kunde användas både i superkondensatorer och i batterier och vi ville skapa ett projektkonsortium där vi kunde arbeta vidare med båda spåren. Initialt hade vi som mål att hitta två partners; ett batteriföretag och en superkondensatortillverkare att bilda projektkonsortium med, men eftersom Ligna Energy tillverkar både batterier och superkondensatorer så kan vi vidareutveckla båda spåren tillsammans med dem. Vi har också valt att fortsätta samarbeta med RISE Bio and Organic Electronics som vi har arbetat tillsammans med i genomförbarhetsstudien. Vårt samarbete hittills har fungerat mycket bra och de besitter kompetens och utrustning som är viktiga för projektet. Huvudmålet för det demonstratorprojektet som vi ansökt med i utlysningen, SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, är att vidareutveckla BDGs porösa grafen och använda det för att dema effektiva, miljövänliga, biobaserade batterier och superkondensatorer i ett system för IOT-Solceller.  

I förberedelseprojektet utfördes även en nyhetsgranskning kring de porösa grafenstrukturerna för att säkerställa att vi har Freedom to Operate. Nyhetsgranskningen visade att det finns mycket gjort på området och att vårt sätt att bygga porösa strukturer finns publicerat sedan tidigare. Slutsatsen blev därför att vi inte kommer kunna patentera detta, men att de publicerade artiklarna inom området ändå ger oss Freedom to Operate. Vi hade även som del av detta projekt att ta fram ett projektavtal. Det målet är ännu inte slutfört, men vi har påbörjat arbetet. 

Vi är mycket nöjda med projektet och bortsett från att projektavtalet inte hann bli helt klart är samtliga mål vi hade uppfyllda. Det finns en stor potential i våra porösa grafenstrukturer och i Ligna Energy har vi hittat en perfekt partner för att kunna kommersialisera batterier och superkondensatorer som blir både mer effektiva och mer hållbara. Ligna Energy och Bright Day Graphene har samma mål att använda lignin som en hållbar källa för att skapa grön energilagring med större andel hållbart material än de som finns på marknaden idag.

Abstract in English

Preparation energy storage with porous graphene structures

Results

In this project, we have searched for suitable project partners to further develop the use of green graphene in energy storage. We have previously conducted a feasibility study on creating porous graphene structures for use as electrode materials in batteries and supercapacitors. The goal of this project was to create a new project to continue the development of the results in the previous feasibility study. Within the framework of the project, we have created a complete project description for a demonstrator project together with the project partners with whom we have formed a project consortium. The project consortium consists of Ligna Energy AB (LE), Bright Day Graphene AB (BDG) and RISE Bio and Organic Electronics. In the feasibility study, we studied how our porous graphene structures could be used both in supercapacitors and in batteries, and we wanted to create a project consortium where we could continue to work on both tracks. Initially, we aimed to find two partners; a battery company and a supercapacitor manufacturer to form a project consortium with, but because Ligna Energy manufactures both batteries and supercapacitors, we can further develop both tracks together with them. We have also chosen to continue to collaborate with RISE Bio and Organic Electronics, which we have worked together with in the feasibility study. Our cooperation so far has worked very well, and they possess the skills and equipment that are important to the project. The main objective of the demonstrator project that we applied for in the call, “SIO Grafen: Collaboration on commercial applications with graphene”, is to further develop BDG's porous graphene and use it to demonstrate efficient, environmentally friendly, bio-based batteries and supercapacitors in an IOT Solar Cell system.

The preparation project also carried out research of the porous graphene structures to ensure that we have Freedom to Operate. The investigation showed that there is a lot done in this area and that our way of building porous structures has already been published. The conclusion was therefore that we will not be able to patent this, but that the published articles in this area still give us Freedom to Operate. As part of this project, we also had to develop a project agreement. That goal has not yet been completed, but we have begun working on the project agreement.

We are overall very pleased with this project and apart from the fact that the project agreement is not finished yet, all the goals we had are met. There is great potential in our porous graphene structures, and we have found a perfect partner, Ligna Energy, to commercialize batteries and supercapacitors that we will make both more efficient and more sustainable. Ligna Energy and Bright Day Graphene have the same goal of using lignin as a sustainable source to create green energy storage with a greater proportion of sustainable materials than those on the market today.

Utlysning:
Förberedelseprojekt, våren 2021

Projektpartners: Bright Day Graphene

Projektledare: Emma Angehed, Bright Day Graphene

Projektform: Förberedelseprojekt

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 12 juli – 15 december 2021

Relaterade styrkeområden: