Förbättrad rostskyddsfärg med grafenadditiv

Resultat

I detta projekt tillsattes kommersiellt funktionaliserad grafen till olika korrosionsskyddande beläggningssystem, en-, två- och tre-skiktsbeläggningar, med både vatten- och lösningsmedels-baserad färg. Substrat i projektet var blästrat stål, kallvalsat stål och aluminium. En kombination av tekniker användes för att utvärdera rostskyddsegenskaperna hos de belagda metallpanelerna. Generellt var effekten av tillsatt grafen i organiska färger inte signifikant, där både positiva och negativa effekter slumpmässigt observerades.

För att fullständigt uppnå det långsiktiga målet för detta projekt rekommenderas ytterligare karakterisering av de belagda panelerna för att förstå hur grafen dispergerades i beläggningsskikten. Detta är nödvändigt eftersom grafen förväntades fungera som både (i) mekanisk barriär för att skydda metallpanelen från frätande miljö och (ii) elektrisk ledare för att underlätta funktionen av zinkpartiklar i zinkrik primer som offeranod.

Det finns fortfarande steg som behöver tas för att göra den slutliga produkten kommersiell. Först och främst måste grafens funktion och effekt för korrosionsskydd klargöras. Mängden grafentillsats och typ av kompatibel organisk färg, baserat på reologiska egenskaper, bör också klargöras. Därför är ett fortsatt långsiktigt projekt på minst två år med måleriföretag, funktionaliserad grafen-producenter, korrosionsforskare och slutanvändare viktigt för att driva fram ytterligare grundläggande forskning för att nå en kommersialiserad produkt.

Abstract in English

Enhanced anti-corrosion protective coatings with graphene additive
Results:

In this project, commercially functionalized graphene was added to various corrosion protection coating systems, one-, two- and three-layer coats, with both water- and solvent-based paints. The substrates of interest were blasted steels, cold-rolled steels and aluminum. A combination of techniques was used to evaluate the corrosion protection property of coated metallic panels. The effect of graphene addition to organic paints, in general, was inconclusive, in which positive and negative effects were randomly observed. To fully accomplish the long-term goal of this project, further characterization of the coated panels is highly recommended in order to understand how graphene was dispersed in the coating layers. This is necessary because graphene was expected to act as both (i) mechanical barrier to protect the metallic panel from corrosive environment and (ii) electrical conductor to facilitate the function of zinc particles in zinc-rich primer as sacrificial anode. There are still some steps needed to make the final product commercial. First of all, function and effect of graphene for corrosion protection must be clarified. The amount of graphene addition and type of compatible organic paint, based on rheological property, should also be confirmed. Therefore, a continued long-term project of at least 2 years among paint companies, functionalized graphene producers, corrosion researchers and end users is of importance to drive further such fundamental research towards a commercialized product.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen 2019

Projektpartners: RISE KIMAB, ABB, Graphmatech och Tikkurila Sweden

Projektledare: Karin Beaussant Törne, RISE KIMAB

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 980 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2019 - 30 nov 2020

Relaterade styrkeområden: