Förbättrad anti-korrosion skyddsbeläggning med grafentillsats

Syfte och mål

 

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt innovativt skyddande beläggningssystem med en grafentillsats för förbättrat korrosionsskydd. Grafen har visat sig förhindra diffusion av frätande partiklar och kan därför förbättra korrosionsegenskaperna. Det kan också inducera andra fördelar som motstånd mot UV-nedbrytning, förbättrad mekanisk stabilitet och elektrisk ledningsförmåga. Den avsedda användningen av det nya beläggningssystemet är för stora industri- och infrastrukturinstallationer. Den svenska marknaden för skyddande beläggningar i infrastruktur uppskattas till 60 miljoner euro år 2020.

En skyddande beläggning består av flera lager som primer, mellanbeläggning, och topplack, som alla tjänar till att förhindra korrosion men med olika funktioner. Projektet avser att göra systematisk forskning om effekten av att lägga grafen i olika lager av ett skyddande beläggningssystem. Detta för att fastställa i vilket lager grafentillsats har den bästa effekten, eftersom det saknas jämförande studier som rapporterats i litteraturen. Korrosionsbeständigheten undersöks genom elektrokemisk, kondensations och cyklisk provning. I slutet av projektet kommer de mest lovande kompositionerna att väljas för fortsatt lång exponeringstestning.

Partnerna är ABB, Graphmatech, RISE KIMAB och Tikkurila. ABB är slutanvändare av färgsystemet. De har ett behov av förbättrat korrosionsskydd, eftersom en del av deras produktsortiment används i frätande miljöer. Tikkurila är en färgleverantör med lång erfarenhet av skyddande beläggningar. Graphmatech kommer att funktionalisera grafen för att vara kompatibel med Tikkurilas etablerade färgsystem. RISE KIMAB ansvarar för prestationsutredningen.

Abstract in English

Enhanced anti-corrosion protective coatings with graphene additive
The aim of this project is to develop a new innovative protective coating system with a graphene additive for improved corrosion protection. Graphene has been shown to prevent diffusion of corrosive species and may therefore improve the anti-corrosion properties. It may also induce other advantages like resistance to UV degradation, improved mechanical stability and electrical conductivity. The intended use of the new coating system is for large industrial and infrastructure installations. The Swedish market for protective coatings in infrastructure is estimated to 60 million EUR in 2020.
A protective coating is composed of several layers e g primer, mid coat, top coat, all of which serves to prevent corrosion but with different functions. The scope is to do systematic research on the effect of adding graphene to different layers of a protective coating system. This is to establish in which layer graphene addition has the best effect as there is a lack of comparative studies reported in the literature. The corrosion resistance will be investigated by electrochemical, condensation and cyclic testing. At the end of the project the most promising compositions will be identified for continued long exposure testing. The partners are ABB, Graphmatech, RISE KIMAB and Tikkurila. ABB is the end user of the paint system. They have a need for improved corrosion protection as a part of their product range are used in corrosive environments. Tikkurila is a paint supplier with long experience of protective coatings. Graphmatech will functionalize the graphene to be compatible with Tikkurilas established paint systems. RISE KIMAB is responsible for the performance investigation.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen (våren 2019)

Projektpartners: ABB, Graphmatec, RISE KIMAB och Tikkurila Sweden

Projektledare: Karin Beaussant Törne

Projektform: FOI-projekt

Bidrag: 980 000 kr

Projektets löptid: 15 maj - 31 dec 2020

Relaterade styrkeområden: