Bortom grafen: 2D-materialbaserade NO2-gassensorer för hållbar mätning av luftkvalitet

Sammanfattning 

Detta samarbetsprojekt syftar till att utveckla innovativa kemiresistiva gassensorer som använder (2D) material bortom grafen. Teamet är dedikerat till att utforska 2D-material, specifikt att utnyttja de unika egenskaperna hos nanostrukturerad MoS2. Denna vision är inspirerad av vårt nyliga genombrott: förmågan att skapa atomärt vassa kanter i 2D MoS2, vilket gör materialet mycket känsligt för kvävedioxid (NO2). NO2 är en mycket giftig gas som förekommer allmänt där människor bor och arbetar och exakt detektering av NO2 är avgörande för att förhindra allvarliga hälsoproblem. Detta är mycket viktigt enligt Världshälsoorganisationens (WHO) standarder, och syftar till att förbättra livskvaliteten för människor världen över. 

Inom genomförbarhetsprojektet och arbetet som gjorts därefter har teamet framgångsrikt visat en extrem känslighet och selektivitet hos aktiverat MoS2 för NO2-sensing i labbmiljö. Detta demonstratorprojekt syftar till att ta tekniken från TRL 4 till TRL 7, genom att integrera state-of-the-art 2D-materialteknik med aktiv kant med gassensortillverkning och skalning. De tillverkade prototyperna kommer att valideras av två industriella projektpartners, Renesas och AirVoice, specialiserade på luftkvalitetmätningar inomhus respektive utomhus. Den feedback som erhålls från denna rigorösa industriella valideringsprocess kommer att styra skalnings- och produktionsfaserna i projektet. Smenas banbrytande innovation inom nanostrukturerad MoS2 har potential att överträffa nuvarande sensorer i nyckelaspekter som känslighet, selektivitet och motståndskraft mot yttre faktorer som fuktighet och temperaturskiftningar. Detta möjliggör pålitlig NO2-detektion både inomhus, i fordon och utomhus. 

Abstract in English

Beyond graphene: 2D-material-based NO2 gas sensors for sustainable monitoring of air quality

This collaborative project aims to pioneer the development of innovative chemi resistive gas sensors utilizing two-dimensional (2D) materials beyond graphene, focusing on MoS2. The team is dedicated to exploring the use of 2D materials, particularly harnessing the unique properties of 2D MoS2. This vision is inspired by our recent breakthrough in discovering atomically sharp edges in MoS2, making the material highly sensitive to nitrogen dioxide (NO2). Given that NO2 is a highly toxic gas widely present where humans live and work, precise detection of NO2 is crucial to prevent severe health issues. The monitoring of NO2 aligns with the World Health Organization’s (WHO) standards, contributing to improving overall quality of life.

In the feasibility project and work done subsequently, the team has successfully demonstrated an extreme sensitivity and selectivity of activated MoS2 for NO2 gas sensing in the lab. The current demonstrator project aims to advance the technology from TRL 4 to TRL 7, by integrating state-of-the-art active edge 2D-material technology with gas sensor fabrication and scaling. The manufactured prototypes will be validated by two industrial project partners, Renesas and AirVoice, specializing in indoor and outdoor air quality applications, respectively. The feedback obtained from this rigorous industrial validation process will guide the scaling and production phases of the project. Smena's groundbreaking innovation in nanostructured MoS2 has the potential to outperform current sensors in key aspects such as sensitivity, selectivity, and resilience to external factors like humidity and temperature shifts. enabling robust and durable NO2 detection for indoor, in-vehicle, and outdoor use.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2023

Projektpartners: Smena Catalysis, Chalmers University of Technology, Linköping University, Mangold Innovation, Renesas Electronics Corporation (Japan), AirVoice (USA), Knaben Molybden AS (Norway)

Projektledare: Patrik Bjöörn, Smena Catalysis

Projektform: Demonstratorprojekt

Bidrag: 2 600 000 kr

Projektets löptid: April 2024 - September 2026

Relaterade styrkeområden: