Bildanalys av grafen genom maskininlärning

Sammanfattning

Vi strävar efter att tillhandahålla en allmän karakteriseringsteknik som är lämpad för stor skala, med låg kostnad och som möjliggör noggrann och kvantitativ utvärdering av grafenflagor. Detta kommer att uppnås genom att kombinera det senaste automatiserade optiska mikroskopet och metoder för maskininlärning.

Grafen har en enorm potential i många tillämpningar, men innan grafen kan uppfylla denna potential måste storskaliga och reproducerbara produktionsprocesser utvecklas. Grafenflagor står i dag för den stora majoriteten (> 85 % enligt olika marknadsanalyser) av marknaden. De används ofta som förstärkningsmaterial i kompositer, batterier, beläggning och filter. Svenska leverantörer av grafenflagor arbetar hårt för att skala upp sin produktionsvolym. En viktig lucka är avsaknaden av in-line karakteriseringsmetoder för kontroll av produktionsprocesser och kvalitet med hjälp av labbinstrument som fungerar i stor skala och med låg kostnad. I detta projekt kommer vi att tackla denna utmaning genom att använda det automatiserade optiska mikroskopet och maskininlärning för att analysera grafenflagorsmorfologi.

En sådan metod är mycket önskvärd för producenter av grafenflagor eftersom det kan öka kvalitetskontrollen av volymproduktionen. Detta förstudieprojekt omfattar litteraturundersökning, bildinsamling med automatiserat optiskt mikroskop och bildanalys med korrekta algoritmer för bearbetningsinlärning. Slutligen kommer resultaten att utvärderas för framtida utvecklingsinriktning och industriella tillämpningar.

Abstract in English

Image analysis of graphene through machine learning

We aim to bring a high-throughput, low-cost, general imaging technique that allows accurate and quantitative evaluation of graphene flakes. This will be achieved by combining the state-of-the-art automated optical microscope and machine learning methods.

Graphene has a huge potential in many applications, but before graphene can fulfil this potential, large scale and reproducible production processes must be developed. Graphene flakes account for the vast majority (> 85% according to various market analyzes) of the market. They are often applied as reinforcement material in composites, batteries, coatings, and filters. Swedish graphene flake suppliers are working hard to scale up their production volume.

A vital gap is the lack of in-line characterization methods for control of the production processes and quality using high-throughput and low-cost lab instruments. In this project, we will tackle this challenge by applying automated optical microscope and machine learning to analyze the morphology of graphene flakes. Such method is highly desirable for graphene flake producers as it could boost the quality control of volume production.

This feasibility study covers a literature survey, image collecting by automated optical microscope, and image analysis with proper algorithms of machining learning. Finally, the results will be evaluated for future development direction and industrial applications.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: Chalmers Industriteknik, 2D fab, Chalmers, Grafren

Projektledare: Lilei Ye, Chalmers Industriteknik

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Mars - november 2022

Relaterade styrkeområden: