Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

SEM-bild av ett lutande YSZ-GNP-prov sprayat med suspensions-plasma-sprayning (SPS). Där spröd fraktur inträffat finns det interkolonnära området med mest grafen-nanoplatelets (GNP) synligt.

SEM-bild av ett lutande YSZ-GNP-prov sprayat med suspensions-plasma-sprayning (SPS). Där spröd fraktur inträffat finns det interkolonnära området med mest grafen-nanoplatelets (GNP) synligt.

Resultat

Målet med projektet var att utveckla grafenhaltiga beläggningar genom termisk sprutning. Både ett metalliskt och ett keramiskt matrismaterial testades. De grafenhaltiga beläggningarna framställdes med olika spruttekniker (SPS, APS, HVOF och HVAF) och genom att använda materialblandningar samt en ny hybridmetod som möjliggör samtidig användning av pulver och grafensuspension.

Karakteriseringen av beläggningarna med SEM- och Raman-tekniker visade att grafen-nanoplatelets (GNP) framgångsrikt kunde införlivas i bägge matrismaterialen genom att användas som råvara i suspensionen. Dock blev GNP delvis agglomererade, vilket en mindre GNP-storlek möjligen kan förhindra. Tribologiska tester på beläggningarna med metallisk matris har visat potentialen för att uppnå bättre prestanda i beläggningar som innehåller grafen.

I de SPS-sprutade keramiska beläggningarna fördelades GNP över hela tvärsnittet av den kolumnära mikrostrukturen, men grafenet tenderade att företrädesvis förekomma i de interkolonnära luckorna. Värmebehandlingar och test med brännarrigg visade också att GNP i beläggningarna behöll sin strukturella integritet upp till 600°C. Eftersom beläggningens mikrostruktur kan varieras med sprayparametrarna, kan fördelningen av GNP kontrolleras och optimeras för olika funktionella tillämpningar.

Projektets mål, att införliva grafen i termiska spraybeläggningar, uppnåddes. Optimering av beläggningarna vad gäller grafeninnehåll och distribution krävs fortfarande.

Det fanns flera utmaningar och observationer som kommer att vara värdefulla för framtida termiska sprayexperiment med grafen och andra 2D-material, exempelvis i vilken utsträckning kulfräsning kan användas och hur den erforderliga viskositeten kan uppnås i suspensionen. En av de största utmaningarna ur bearbetningssynpunkt var att på ett tillförlitligt sätt introducera GNP-innehållande suspension under HVAF-sprutning på grund av det höga mottrycket och detta kommer att behöva åtgärdas i framtiden. Ett annat hinder var att mäta grafenhalten och distributionen i beläggningarna. Att samla erfarenhet och lösa dessa utmaningar kommer att bana väg för industriella tillämpningar av termiska spraybeläggningar med grafen och andra 2D-material (optimering av grafeninnehållet och inställning av lämplig mikrostruktur/porositet för respektive applikation).

Abstract in English

Large area deposition of graphene-containing coatings for diverse functional applications

Results
The goal of the project was to develop graphene-containing coatings through thermal spraying. Both a metallic and a ceramic matrix material were tested. The graphene-containing coatings were prepared by different spraying techniques (SPS, APS, HVOF and HVAF) and by using material mixtures as well as a new hybrid method that allows the simultaneous use of a powder together with a graphene suspension.

The characterization of the coatings with SEM and Raman techniques showed that the graphene nano-platelets (GNPs) could be successfully incorporated in both the matrix materials by using them as a suspension feedstock. However, the GNPs were partially agglomerated, which a smaller GNP size may possibly prevent. Tribo-tests on the coatings with metallic matrix have shown the potential for achieving better performance in coatings containing graphene.

In the SPS-sprayed ceramic coatings, GNPs were distributed over the entire cross-section of the columnar microstructure, but the graphene tended to be preferentially present in the intercolumnar gaps. Heat treatments and burner rig test also showed that GNPs in the coatings retained their structural integrity up to 600°C. Since the microstructure of the coating can be varied with the spray parameters, the distribution of GNPs can be controlled and optimized for different functional applications.

The aim of the project to incorporate graphene in thermal spray coatings was achieved. Optimization of the coatings in terms of graphene content and distribution is still required.

There were several challenges and observations that will be valuable for future thermal spray experiments with graphene and other 2D materials, e.g., to what extent ball milling can be used and how the required viscosity can be achieved in the suspension. One of the biggest challenges from a processing standpoint was in reliably introducing GNP-containing suspension during HVAF spraying due to the high back-pressure and this will need to be addressed in the future. Another hurdle encountered was in measuring the graphene content and distribution in the coatings. Gathering this experience and solving these challenges will pave the way for industrial applications of thermal spray coatings with graphene and other 2D materials (optimization of the graphene content and setting of the suitable microstructure / porosity for the respective applications).

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: Chalmers, 2D fab, Federal-Mogul Friedberg, GKN Aerospace Sweden, Högskolan Väst, MAN Energy Solutions och TSE-Thermal Spraying & Engineering

Projektledare: Uta Klement, Chalmers

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 2 098 400 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 – 1 aug 2020

Relaterade styrkeområden: