10 ton

Syfte och mål

Projektidén är att i större skala koppla produktionen av grafen till egenskaper hos slutlig produkt. Detta genom att sätta upp en pilotanläggning för produktion av grafen, tillverka halvfabrikat som sedan testas i en slutprodukt. Projektet kommer bland annat att ge en förståelse för vilka kvalitetsaspekter som är viktiga längs värdekedjan; problem och möjligheter med logistik och lagring; hur hälso- och miljöaspekter påverkar produktion och produkt; hantering av restprodukter; samt vilka affärsmässiga problem och möjligheter som kan uppkomma längs värdekedjan.

För att Sverige ska bli en ledande grafennation krävs att olika värdekedjor etableras. Det finns naturligtvis ett antal andra potentiella värdekedjor, som kan ta lärdom av detta projekt och som kan få samma marknadstillväxt.

Aktörer i projektet är 2D fab AB, Valmet, Ahlstrom-Munksjö och SaltX. Denna konstellation har både kunskap, resurser och vilja att genomföra detta stora FoI-projekt. Alla partners ser att projektet kommer att kunna skapa betydande kommersiella framgångar.

Projektplanen är att designa en exfoliator som sätts in en pilotprocess. Processen kommer att producera grafen, som sedan formuleras för ytbehandling. Ytor kommer att behandlas med grafen och användas i energilagringsenheter, där effekten av grafen kommer att utvärderas.

 

Abstract in English

10 tons

The project idea is to link the production of graphene to the properties of the final product on a larger scale. This is done by setting up a pilot plant for the production of graphene, manufacturing semi-finished products which are then tested in an end product. The project will, among other things, provide an understanding of which quality aspects are important along the value chain; problems and opportunities with logistics and storage; how health and environmental aspects affect production and product; waste product management; as well as what business problems and opportunities can arise along the value chain.

In order for Sweden to become a leading graphene nation, different value chains must be established. There are, of course, a number of other potential value chains that can learn from this project and which can gain the same market growth.

The partners in the project are 2D fab AB, Valmet, Ahlstrom-Munksjö and SaltX. This constellation has both knowledge, resources and the will to implement this large R&D project. All partners see that the project will be able to generate significant commercial success.

The project plan is to design an exfoliator that is put in a pilot process. The process will produce graphene, which is then formulated for surface treatment. Surfaces will be treated with graphene and used in energy storage units, where the effect of the graph will be evaluated.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: 2D fab, Valmet, Ahlstrom-Munksjö Paper och SaltX Technology

Projektledare: Roland Bäck, 2D fab AB

Projektform: FoI-projekt (stort)

E-mail: roland.back@2dfab.se

Bidrag: 2 475 531 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2020

Relaterade styrkeområden: