10 ton

Resultat

  • Projektet började med försök i olika pilotanläggningar. Redan i inledningen fick vi problem med haverier på pilotanläggningar vilket gav oss förseningar och fördyringar av projektet. Det är viktigt att påpeka att försöken vi genomförde inte var vållande till dessa haverier. Resultaten från pilotkörningarna låg sedan till grund för utformningen av specialutformade vitala delar i vår anläggning. I designen av processen har Valmet haft en betydande roll.
  • De övergripande målen var att färdigställa en anläggning för en årlig produktion av 10 ton grafen. Processen ska vara miljövänlig och produkten ska vara av samma eller bättre kvalité än den vi kan tillverka i vårt labb. Dessa mål är nu uppnådda. Anläggningen är färdigställd och kan idag producera en produkt likvärdig den som tillverkas i labbskala. Vi har färdigställt en energieffektiv hydrodynamisk process för tillverkning av grafen. Våra ingående komponenter är grafit, vatten och i vissa fall vid speciella behov kan en mindre mängd dispergeringsmedel tillsättas.
  • Vid projektets start hade vi ett begränsat utbud av utrustning för olika mätmetoder. 2D fab har därför under hela projektets gång tittat på olika apparater för att på rätt sätt kunna karaktärisera våra produkter.
  • 2D fab levererar redan nu testmaterial till potentiella kunder. 2D fab har även kontakter med ytterligare potentiella kunder som vi förhoppningsvis kommer att bedriva utvecklingsprojekt med. Dessa kunder har behov av grafen för olika applikationer. Vi ser därför ett stort behov av att kunna kundanpassa våra produkter. För en kundanpassad produkt ser vi behov av att utveckla vår process ytterligare för att möta framtida kunders behov.
  • 2D fab har för avsikt att kunna köra processen i ett läge för automatisk styrning till avsedd kvalité. För att kunna åstadkomma den processen har nyligen ett nytt Vinnovastött projekt startats.
Abstract in English

10 tons
Results:
The project began with tests in various pilot facilities. Already at the beginning, we had problems with breakdowns at the pilot plants, which brought delays and cost increases. It is important to point out that our tests in these pilot facilities were not the cause of the accidents. The results from the pilot runs then formed the basis for the design of specially designed vital parts in our facility. Valmet has played a significant role in the design of the process.
The overall aim of the project were to complete a plant for an annual production of 10 tons of graphene. The process must be environmentally friendly, and the product must be of the same or better quality than the one we can manufacture in our lab. These goals have now been achieved. The plant is finalized and can today produce a product equivalent to that manufactured on a lab scale. We have completed an energy efficient hydrodynamic process for graphene production. Our constituent components are graphite, water and in some cases, in special circumstances, a small amount of dispersant can be added.
At the start of the project, we had a limited range of equipment for different methods of measurement. Throughout the project, 2D fab has therefore looked at different devices to be able to characterize our products in a correct way.
2D fab already delivers test materials to potential customers. 2D fab also has contacts with additional potential customers with whom we will hopefully conduct development projects. These customers need graphene for different applications. We therefore see a great need to customize our products. For a customized product, we see a need to further develop our process to meet the needs of future customers.
2D fab intends to be able to run the process in a mode of automatic control to the intended quality. To be able to achieve that process, a new Vinnova-supported project has recently been started.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: 2D fab, Ahlstrom-Munksjö Paper, SaltX Technology och Valmet

Projektledare: Roland Bäck, 2D fab

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 2 475 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 aug 2020

Relaterade styrkeområden: