10 ton

Syfte och mål

Projektidén är att i större skala koppla produktionen av grafen till egenskaper hos slutlig produkt. Detta genom att sätta upp en pilotanläggning för produktion av grafen, tillverka halvfabrikat som sedan testas i en slutprodukt. Projektet kommer bland annat att ge en förståelse för vilka kvalitetsaspekter som är viktiga längs värdekedjan; problem och möjligheter med logistik och lagring; hur hälso- och miljöaspekter påverkar produktion och produkt; hantering av restprodukter; samt vilka affärsmässiga problem och möjligheter som kan uppkomma längs värdekedjan.

För att Sverige ska bli en ledande grafennation krävs att olika värdekedjor etableras. Det finns naturligtvis ett antal andra potentiella värdekedjor, som kan ta lärdom av detta projekt och som kan få samma marknadstillväxt.

Aktörer i projektet är 2D fab AB, Valmet, Ahlstrom-Munksjö och SaltX. Denna konstellation har både kunskap, resurser och vilja att genomföra detta stora FoI-projekt. Alla partners ser att projektet kommer att kunna skapa betydande kommersiella framgångar.

Projektplanen är att designa en exfoliator som sätts in en pilotprocess. Processen kommer att producera grafen, som sedan formuleras för ytbehandling. Ytor kommer att behandlas med grafen och användas i energilagringsenheter, där effekten av grafen kommer att utvärderas.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: 2D fab, Valmet, Ahlstrom-Munksjö Paper och SaltX Technology

Projektledare: Roland Bäck, 2D fab AB

Bidrag: 2 475 531 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2020

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: