Saintshield DX3-Bulletproof

Syfte och mål

Förstudien kommer att genomföras av Saintpro AB och 2D fab AB.

Saintpro utvecklar och säljer personlig skyddsutrustning, Saintshield DX3-Bulletproof,  i vilka polykarbonater (PC) är en viktig komponent. 2D fab tillverkar grafen som väsentligt kan förbättra egenskaperna hos PC. Målet i förstudien är att göra initiala försök hos Saintpros produktionspartner för att identifiera möjligheter och svårigheter med tekniken samt göra en första översyn av Intellectual Property rights (IP) inom området. Projektet syftar till att gå från ‘lab’ till ‘fab’, det vill säga att utnyttja forskningsresultat för att framställa nya bättre produkter.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat från projektet kommer att gå direkt ut på marknaden i form av förbättrade produkter för Saintpro, via våra etablerade försäljningskanaler. 2D fab får en kund och möjligheter att utveckla materialet mot andra kunder och andra typer av kompositer.

Planerat upplägg och genomförande

  • Kontakter och identifiering av lämpliga partners för compounding och testning, exempelvis SP, Swerea och någon inom akademin. Det finns även ett antal potentiella kommersiella partner som ska kontaktas.
  • Skapa ett nätverk av intressenter som kan genomföra ett innovationsprojekt.
  • Framställa grafen med olika oxideringsgrad – initiala försök att blanda grafen i PC med hjälp av melt blending.
  • Test av melt blended  PC i formsprutning, samt mekanisk testning och utvärdering.
  • Första översikt av IP.
Abstract in english

Graphene mixed with polycarbonates for production of melt blended personal protective equipment

A prestudy will be performed by Saintpro and 2D fab AB. Saintpro is developing and marketing personal protective equipment, in which polycarbonates (PC) are an important component. 2D fab is manufacturing graphene, which substantially can improve the properties of PC. The target of the prestudy is to make initial trials at Saintpro’s manufacturing partner2D fab AB to identify possibilities and difficulties with the technique, as well as make a first review of the IP rights in this area.

The purpose of the project is to go from 'lab' to 'fab', that is to use the research result to produce new improved products. The expected outcome and results from the project will be directly used to improve the products which will be directly put out on the market through Saintpro’s sales channels. 2D fab will obtain a new customer and possibilities to develop the material towards other customers and other types of composites.

Planned setup and implementation: Contact and identify suitable partners for compounding and testing, for example SP, Swerea and someone within the academia. There is also a few potential commercial partners that will be contacted. Create a network of interesting stakeholders who can carry through an innovation Project. Produce graphene with different types of oxidation degree – initial attempts to mix graphene in PC, using melt blending. Testing of melt blended PC in injection moulding, and mechanical testing and evaluation. Make a first overview of the IP situation.

Utlysning:
Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommaren 2016

Projektpartners: Saintpro AB, 2D fab AB

Projektledare: Roro Yakoub

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: 2016-2017

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: