Ny grafenförstärkt kylteknik för 5G-tillämpningar

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och validera grafenfilm och skumbaserade vekestrukturer avsedda för användning i ICT 5G trådlösa radioapplikationer. Genom att fokusera på att skapa olika grafenfilm- och skumtjocklekar och optimera bondningen med aluminium för att producera grafen-aluminiumvekestrukturer, var vårt mål att uppnå effektiv termisk prestanda. Den framgångsrika testningen och valideringen av dessa strukturer markerar en betydande uppfyllelse av vårt mål, och lägger en stark grund för att sömlöst integrera grafenförbättrad kylteknik i ICT 5G trådlösa radioenheter.

Resultat och förväntade effekter

Användningen av grafenförstärkt skum och grafenbehandlat kolfiberskum- aluminiumvekestrukturer är tänkta i olika applikationer som elektronikvärmehantering, trådlösa 5G-radiosystem och potentiellt i andra värmeintensiva industrier. Dessa strukturer, med sin överlägsna värmeöverföringsförmåga och effektiva kylningsprestanda, har potential att revolutionera värmeavledning i elektroniska enheter, och erbjuder en lovande lösning för att hantera termiska belastningar inom avancerad tekniksektor.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt syftar strategiskt till att använda grafenförbättrad kylteknik för ICT 5G trådlösa radioapparater. Noggrann utveckling av grafenmaterial och testning säkerställer effektiviteten hos våra lösningar i termisk prestanda och bindningsstyrka hos specialiserade vekestrukturer. Med vår nya testuppsättning har vi utvärderat den termiska effektiviteten för alla grafen-aluminiumbundna vekstrukturer. Därefter fokuserar vi på implementering och samarbetar med industrier för att tillämpa grafen-aluminiumvekestrukturer i verkliga miljöer.

Abstract in English

Novel graphene enhanced cooling technology for ICT 5G applications

Purpose and goal
The purpose is to develop and validate graphene film and foam-Aluminum based wick structures intended for use in ICT 5G wireless applications. By focusing on creating various graphene film and foam thicknesses and optimizing bonding with aluminum to produce Graphene-Aluminum wick structures, our aim was to achieve effective thermal performance. The successful testing and validation of these structures marks a significant fulfillment of our goal, laying a strong foundation for seamlessly integrating graphene-enhanced cooling technology into ICT 5G wireless radio devices.

Expected results and effects
The utilization of graphene-enhanced foam and graphene coated carbon fiber foam Aluminum wick structures is envisaged in various applications such as electronics thermal management, 5G wireless radio systems, and potentially in other heat-intensive industries. These structures, with their superior heat transfer capabilities and efficient cooling performance, have the potential to revolutionize heat dissipation in electronic devices, offering a promising solution for managing thermal loads in advanced technology sectors.

Planned approach and implementation
Our project strategically aims to use graphene-enhanced cooling technology for ICT 5G wireless radios. Rigorous development of graphene materials and testing ensures the efficiency of our solutions in thermal performance and bonding strength of specialized wick structures. Using our new testing setup, we´ve fully assessed the thermal efficiency of all graphene-aluminum bonded wick structures. Next, we focus on implementation, partnering with industries to apply graphene-aluminum wick structures in real-world settings.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: SHT Smart High-Tech, Huawei Technologies Sweden, KTH

Projektledare: Murali Murugesan, SHT Smart High-Tech

Projektform: Innovationsprojekt

Bidrag: 3 000 000 kr

Projektets löptid: Mars 2022 - augusti 2023

Relaterade styrkeområden: