Erbjudande till små och medelstora företag: Användning av testbädd kopplat till grafen och andra 2D-material med start 2022

Ta chansen och lyft en grafentillämpning genom användning av en testbädd. 

Erbjudandet syftar till att utveckla svenska små- och medelstora företags förmåga att leverera tillämpningar med grafenlösningar genom att ta fram fysiska prototyper i testbäddar. Testbädd, en test- och demonstrationsmiljö, är ett brett begrepp som inkluderar allt från rena forskningslaboratorier eller forskningsinriktade miljöer till storskaliga testanläggningar för mer verklighetsnära tester, eller tester i verklig miljö. Kraven är att testbädden ska vara öppen, därmed tillgänglig för fler än enskilda företag/medlemmar, och ha en tydlig specialisering.  

Vad kan man söka finansiering för? 

Små- och medelstora företag kan söka stöd på upp till 70 000 kronor för att under 2022 använda en testbädd. Total stödnivå är max 75 procent av projektets budget. 

Projektet ska ämna att testa, verifiera eller utveckla processer eller produkter kopplat till grafen eller andra 2D-material. 

Syftet ska vara att skapa en fysisk demonstrator baserad på grafen eller andra 2D-material. 

Vem kan söka? 

Sökande företag ska uppfylla EU:s definition på små- och medelstora företag. Detta innebär bland annat färre än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Ta del av Vinnovas information via denna länk för att säkerställa att du kvalificerar för att söka.

Sökande företag kan maximalt få ett (1) godkänt stöd från SIO Grafen för användning av en testbädd under 2022. 

Vilka krav gäller? 

 • Stöd  ges endast för verkliga kostnader som vid begäran kan verifieras med kvitto eller tidrapportering. 
 • Sökande företag ska vara svenskregistrerat.  
 • Projektet ska handla om utveckling av processer eller produkter kopplat till grafen eller andra 2D-material. 
 • Testbädden och sökande företag kan inte vara samma organisation. 
 • Testbädden måste ha den kompetens och utrustning som krävs för att kunna genomföra projektet och ha resurser tillgängliga för samarbete med företaget under det närmaste halvåret efter ansökan. 
 • En kontaktperson för testbädden är identifierad. 
 • Starta under 2022. 

Inkomna ansökningar utvärderas av styrgruppen för projektet Svenskt hållbart grafen baserat på ovanstående kriterier. 

Tid och budget för erbjudandet 

SIO Grafen räknar med att godkänna som mest tre stöd för användning av testbädd under 2022. Erbjudandet för våren är öppet att söka fram till 17 maj 2022.  SIO Grafen förbehåller sig rätten att välja vilka ansökningar som godkänns.  

Så ansöker ni 

Kriterier för ansökningarna 

 • Realism i genomförande. 
 • Förmåga att ta resultatet vidare och potential att accelerera kommersialiseringen. 

Beslut 

 • Ansökan kommer att behandlas av det strategiska projektet Svenskt hållbart grafens styrgrupp.  
 • Beslut meddelas senast den 7 juni 2022. 

Genomförande 

 • Godkända ansökningar kommer innebära att ni blir projektpart i det strategiska projektet Svenskt hållbart grafen, finansierat av Vinnova inom ramen för SIO Grafen. För mer information: läs här. 
 • Vid start kommer organisationen som fått stödet beviljat få blanketten ”Projektparts godkännande skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till projektledaren.  
 • Vid start kommer organisationen som fått stödet beviljat få blanketten ”Intyg om stöd av mindre betydelse skickad till sig. Blanketten ska signeras och skickas åter till projektledaren.  
 • Vid avslut ska ekonomi rapporteras till programkontoret via en blankett som skickas ut av programkontoret.  

Frågor?  

Kontakta Sophie Charpentier, projektledare för Svenskt hållbart grafensophie.charpentier@siografen.se.