Banbrytande idéer inom industriell utveckling – 2018

ERBJUDANDE FRÅN VINNOVA

Vinnova vill identifiera och undersöka förutsättningar för banbrytande och radikala idéer inom industriell utveckling.

Erbjudandet är ett första steg i en satsning där lyckade projekt förväntas leda till interna utvecklingsprojekt eller framtida ansökningar utifrån större forsknings- och innovationsprojekt. Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för deras utveckling inte kan testas. Det kan bero på att de just då anses vara för radikala, ha för lång tidshorisont eller innebär för hög risk för att kunna finansieras. Dessa idéer har en tendens att hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när någon annan förverkligat dem.

FINANSIERING FÖR ATT INTE MISSA CHANSEN

Med denna utlysning erbjuder Vinnova finansiering för en förstudie eller hypotesprövning där en idé kan testas och ges förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling, som kan leda till radikalt nya produktionssystem, produkter, material, tjänster, metoder eller strategier inom industriell utveckling. Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut men även företag som vill testa en hypotes eller undersöka förutsättningarna för en banbrytande utveckling inom industrin. Projektet kan genomföras av en part eller flera parter som samverkar. Studien ska vara kopplad till utvecklingen av en teknik, metod, eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?
Hypotesprövningar eller förstudier som testar banbrytande idéer kopplat till utvecklingen av en teknik, metod eller strategi som radikalt kan påverka den industriella utvecklingen.

VEM KAN SÖKA?
Universitet, högskola, forskningsinstitut, företag eller andra relevanta aktörer.​ Som konsortier eller som ensam aktör.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?
Maximalt 500 000 kronor kan sökas för projekt på upp till 12 månader med start senast december 2018.