Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter (avslutat)

Syfte och mål
Syftet med projektet var att i en förstudie undersöka möjligheterna att använda tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter. Målet var att förbättra kontrollen av elektrisk belastning samt att effektivisera materialanvändningen.

Ledande tunna skikt är vanligt i många högspänningsprodukter. Målet för denna förstudie är att skapa ledande skikt med grafeninblandning för optimerad ledningsförmåga. Tack vare att grafen-flakes har en mycket liten diameter kan jämna elektrodkanter skapas. Det möjliggör en bättre kontroll av elektrisk belastning i apparaten, en nättare design som använder mindre material till en lägre kostnad.


Planerat upplägg och genomförande

Projektpartners är ABB som tillverkare av högspänningsprodukter och Acreo som är aktiva inom tryckteknik. Prover kommer att tillverkas hos Acreo i Norrköping och elektrisk utvärdering kommer att ske hos ABB Corporate Research i Västerås.


Effekter och resultat

Studien har visat att tunna ledande skikt kan åstadkommas med tryckbara grafenkompositioner. Tryckresultatet varierar mycket, beroende av typen av bläck. Projektet har undersökt parametrar som påverkar jämnhet i kanter, tjocklek av ytor och ledningsförmågan.

Den önskade korrelation mellan kantform och elektrisk utvärdering kunde inte bli verifierad, men det fanns en korrelation mellan ytbehandling och elektrisk utvärdering. Den viktigaste insikten var att utbudet av kommersiellt grafenbläck som passar den tänkta tillämpningen är begränsat.

Den elektriska utvärderingen visar på ett nytt användningsområde för grafen; som material i komponenter som befinner sig i höga elektriska fält. Förstudien bör följas upp för att, baserat på resultaten, ytterligare förbättra egenskaperna hos elektroderna, innan tillämpning kan bli aktuell.

Utlysning:
Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2015

Projektpartners: ABB AB, Acreo

Projektledare: Joachim Schiessling, ABB AB

E-mail: joachim.schiessling@se.abb.com

Bidrag: 499 200 kr

Projektets löptid: 2015-2016

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: