Påverkansplattform Grafenteknologier

Publicerat: 12 oktober, 2015

Projektet Nationell Påverkansplattform Grafenteknologier går parallellt med SIO Grafen.

Mål med plattformsarbetet

  • Att öka svenskt industriellt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprojekt genom att påverka utlysningarnas innehåll.
  • Att informera om pågående utlysningar av relevans för området.

Nationell påverkansplattform med syfte att påverka EU:s utlysningarÄr ni ett företag som utvecklar grafenteknologier och vill delta i EU-projekt?
Eller är du en aktör som önskar bidra till påverkansplattformens arbete?

 

Kontakta projektkoordinator patrik.carlsson@cit.chalmers.se

Vad gör vi?

1. Kartläggning och identifiering
… av industrier med grafenteknologier och koppla dessa till fokusområden inom SIO Grafen.
….genom samtal och diskussioner med företag, SME, övriga påverkansplattformar, branschföreningar för att få en översikt av behov och möjligheter.

2. Informationsanalys och utarbetning av processer
… av möjligheter i kommande ansökningsomgångar/arbetsprogram
…ger konkreta underlag som används för att skriva utkast på koncept för att påverka utlysningars innehåll
… ska ge strategier för fortsatt påverkansarbete 2016-2020

3. Påverkansaktiviteter
…att aktivt sprida och förankra prioriterade frågeställningar och koncept vid EU-kommissionen.

Projektgrupp:
Anna Lundgren – Chalmers Industriteknik, koordinator
Steven Savage FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
Fredrik Sahlén – ABB
Peter Olanders – Ericsson
Mikael Fogelström – Chalmers Tekniska Högskola
Mikael Syväjärvi – Graphensic, Linköpings universitet
Helena Theander –  Chalmers Industriteknik, SIO Grafen
Johan Lindberg – VINNOVA
Mats Robertsson – VINNOVA

Påverkansplattform Grafenteknologier pågår till och med våren 2017 och är en del av svensk satsning inom Nationella Påverkansplattfomar. Finansiärer för dessa är Energimyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Syftet är att påverka inriktningen på kommande arbetsprogram i Europeiska unionens (EU) ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Påverkansplattform för Grafenteknologier > (pdf med denna info för att printa)

Läs mer om Horisont 2020 hos Vinnova >